SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 17 (4) 2018 str. 123-131

Marta Postuła1, Jacek Tomkiewicz2, Justyna Sobolewska1

1 University of Warsaw
2
Kozminski University

PROGRAMY KONWERGENCJI JAKO NARZĘDZIE POLITYKI GOSPODARCZEJ W UNII EUROPEJSKIEJ

słowa kluczowe: prognozy makroekonomiczne, programy konwergencji, koordynacja polityki fiskalnej, Unia Europejska, pakt stabilizacji i rozwoju
abstrakt:

W artykule zawarto wyniki badań wskazujące, na ile programy konwergencji przedkładane Komisji Europejskiej są faktycznie wyrazem pożądanej przez dany kraj korekty w polityce fiskalnej, a na ile są tylko wypełnieniem formalnego obowiązku bez faktycznej intencji osiągnięcia wskazanych parametrów makroekonomicznych. Przeprowadzone analizy pozwalają stwierdzić, że kraje europejskie przygotowując dokumenty prognostyczne, mają tendencje do ukrywania skali nierównowagi fiskalnej, co odzwierciedla brak spójności między bieżącym saldem sektora a przyrostem długu publicznego. Uzyskane wyniki badań ilościowych i jakościowych wskazują także, że niezależnie od wprowadzonych rozwiązań regulacyjnych na poziomie unijnym w ramach zmodyfikowanego pakietu stabilizacji i wzrostu wciąż widać pewne niedoskonałości wykorzystanych na poziomie europejskim narzędzi do koordynacji polityki gospodarczej.

 

pub/17_4_123.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt4/17_4_123.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Postuła, Marta, et al. "CONVERGENCE PROGRAMMES AS AN ECONOMIC POLICY TOOL WITHIN THE EUROPEAN UNION." Acta Sci.Pol. Oeconomia 17.4 (2018): 123-131.
APA (2018). CONVERGENCE PROGRAMMES AS AN ECONOMIC POLICY TOOL WITHIN THE EUROPEAN UNION. Acta Sci.Pol. Oeconomia 17 (4), 123-131
ISO 690 POSTUłA, Marta, TOMKIEWICZ, Jacek, SOBOLEWSKA, Justyna. CONVERGENCE PROGRAMMES AS AN ECONOMIC POLICY TOOL WITHIN THE EUROPEAN UNION. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2018, 17.4: 123-131.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume17/issue4/abstract-123.html