SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 17 (4) 2018 str. 113-140

Janina Sawicka1, Paulina Stolarczyk2

1 The State University of Applied Sciences in Płock
2
Warsaw University of Life Sciences – SGGW

ZMIANY W ZASOBACH KAPITAŁU LUDZKIEGO NA RYNKU PRACY W POLSCE Z PERSPEKTYWY UNII EUROPEJSKIEJ I INNYCH KRAJÓW

słowa kluczowe: kapitał ludzki, rynek pracy, równość szans, kobiety
abstrakt:

W artykule, w części dotyczącej zagadnień teoretycznych, przedstawiono wnioski z przeglądu literatury, a w części empirycznej wyniki własnych badań. Nowym podejściem, celem i wartością dodaną jest podjęcie próby wzbogacenia definicji kapitału ludzkiego o perspektywę równości szans, w tym głównie kobiet. Na podstawie wcześniejszych badań przyjęto hipotezę, że równość szans na rynku pracy, w życiu społecznym, edukacji przynosi korzyści ekonomiczne, a ich brak straty. W celu potwierdzenia tezy, iż stosowanie w praktyce zasad równościowych wzbogaca wartość kapitału ludzkiego, wykorzystano zarówno badania własne, jak i inne badania empiryczne, dane Głównego Urzędu Statystycznego i Eurostatu oraz ekspertyzy Europejskiego Instytutu Równości Kobiet i Mężczyzn w Wilnie (EIGE), Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) i Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

 

pub/17_4_133.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt4/17_4_133.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Sawicka, Janina, and Paulina Stolarczyk. "CHANGES IN HUMAN CAPITAL RESOURCES IN THE LABOUR MARKET IN POLAND FROM THE PERSPECTIVE OF THE EUROPEAN UNION AND OTHER COUNTRIES." Acta Sci.Pol. Oeconomia 17.4 (2018): 113-140.
APA (2018). CHANGES IN HUMAN CAPITAL RESOURCES IN THE LABOUR MARKET IN POLAND FROM THE PERSPECTIVE OF THE EUROPEAN UNION AND OTHER COUNTRIES. Acta Sci.Pol. Oeconomia 17 (4), 113-140
ISO 690 SAWICKA, Janina, STOLARCZYK, Paulina. CHANGES IN HUMAN CAPITAL RESOURCES IN THE LABOUR MARKET IN POLAND FROM THE PERSPECTIVE OF THE EUROPEAN UNION AND OTHER COUNTRIES. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2018, 17.4: 113-140.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume17/issue4/abstract-133.html