SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 17 (4) 2018 str. 151-158

Wioleta Sobczak1, Rafał Zbyrowski2, Bolesław Borkowski1

1 Warsaw University of Life Sciences – SGGW
2
University of Warsaw

INTEGRACJA PRZESTRZENNA RYNKÓW HURTOWYCH WARZYW W POLSCE NA WYBRANYM PRZYKŁADZIE

słowa kluczowe: transmisja cen, model sVAR, test przyczynowości Grangera, rynki hurtowe, ceny warzyw
abstrakt:

W artykule podjęto próbę weryfikacji zjawiska występowania transmisji cen między rynkami hurtowymi w Polsce na rynku marchwi. Określenie poziomu przestrzennej integracji rynków wskaże ich efektywność, a tym samym może ułatwić producentom podejmowanie decyzji o tym, gdzie sprzedawać swoje produkty. Dane empiryczne obejmują dzienne notowania cen marchwi na rynkach hurtowych owoców i warzyw w Broniszach, Kaliszu, Poznaniu, Radomiu i Sandomierzu. Zakres czasowy badań obejmował lata 2011–2016. Do analizy wykorzystano metody ekonometrii dynamicznej (model sVAR) oraz przeprowadzono testy przyczynowości Grangera. Badania przeprowadzone z wykorzystaniem dynamicznych metod ekonometrycznych wykazały, że pomimo wystąpienia istotnych różnic w poziomie cen marchwi na badanych rynkach zaobserwowano ich wzajemne oddziaływanie. Ponadto wyniki oceny modelu sVAR wskazują, że na zmiany cen marchwi na danym rynku silniej wpływają zmiany cen z tego samego rynku (efekt autoregresyjny). Oznacza to również, że informacje o cenie marchwi pochodzące z innych rynków hurtowych (efekt transmisji ceny) mają znacznie słabszy efekt.

 

pub/17_4_151.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt4/17_4_151.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Sobczak, Wioleta, et al. "SPATIAL INTEGRATION OF VEGETABLE WHOLESALE MARKETS IN POLAND ON THE SELECTED EXAMPLE." Acta Sci.Pol. Oeconomia 17.4 (2018): 151-158.
APA (2018). SPATIAL INTEGRATION OF VEGETABLE WHOLESALE MARKETS IN POLAND ON THE SELECTED EXAMPLE. Acta Sci.Pol. Oeconomia 17 (4), 151-158
ISO 690 SOBCZAK, Wioleta, ZBYROWSKI, Rafał, BORKOWSKI, Bolesław. SPATIAL INTEGRATION OF VEGETABLE WHOLESALE MARKETS IN POLAND ON THE SELECTED EXAMPLE. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2018, 17.4: 151-158.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume17/issue4/abstract-151.html