SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 17 (4) 2018 str. 159-169

Jakub Staniszewski1, Andrzej Czyżewski2

1Poznań University of Economics and Business
2
University of Zielona Góra

WSPÓŁZALEŻNOŚĆ EFEKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ I ŚRODOWISKOWEJ W ROLNICTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

słowa kluczowe: efektywność ekonomiczna, ekoefektywność, rolnictwo, DEA, regresja panelowa
abstrakt:

Celem badania było zidentyfikowanie najistotniejszych determinant ekonomicznej i środowiskowej efektywności produkcji rolnej w krajach UE w latach 2005, 2007, 2010 i 2013, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań strukturalnych. W opracowaniu przedstawiono wyniki modelowania z wykorzystaniem danych Eurostat i metod analizy obwiedni danych (DEA) oraz regresji panelowej. W przypadku efektywności ekonomicznej zidentyfikowano znaczenie koncentracji produkcji, rozumianej jako duża siła ekonomiczna gospodarstw, powiązana z równomiernym rozkładem produkcji. Czynnikiem ograniczającym ekoefektywność okazała się specjalizacja w kierunku produkcji zwierzęcej. Wyniki te pozwalają wnioskować, że możliwa jest jednoczesna realizacja celów ekonomicznych i środowiskowych, gdyż żadna ze zidentyfikowanych determinant nie powtarzała się w obydwu modelach z przeciwnym znakiem. Wyniki badań stanowią też przesłankę do realizacji w ramach WPR po 2020 roku aktywnej polityki strukturalnej.

 

pub/17_4_159.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt4/17_4_159.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Staniszewski, Jakub, and Andrzej Czyżewski. "INTERDEPENDENCE OF ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL EFFICIENCY IN AGRICULTURE IN THE EUROPEAN UNION." Acta Sci.Pol. Oeconomia 17.4 (2018): 159-169.
APA (2018). INTERDEPENDENCE OF ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL EFFICIENCY IN AGRICULTURE IN THE EUROPEAN UNION. Acta Sci.Pol. Oeconomia 17 (4), 159-169
ISO 690 STANISZEWSKI, Jakub, CZYżEWSKI, Andrzej. INTERDEPENDENCE OF ECONOMIC AND ENVIRONMENTAL EFFICIENCY IN AGRICULTURE IN THE EUROPEAN UNION. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2018, 17.4: 159-169.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume17/issue4/abstract-159.html