SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 17 (4) 2018 str. 171-178

Elżbieta Roszko-Wójtowicz, Iwona Laskowska, Maria M. Grzelak

University of Lodz

OCENA ZWIĄZKÓW MIĘDZY INNOWACJAMI A WYNIKAMI EKONOMICZNYMI PRZEDSIĘBIORSTW PRZETWÓRSTWA PRZEMYSŁOWEGO W POLSCE

słowa kluczowe: innowacyjność, modele panelowe, funkcja Cobba–Douglasa, działy przetwórstwa przemysłowego
abstrakt:

Wzrost gospodarczy, jak wynika z badań, opiera się w długim okresie na innowacjach, a te z kolei zależą m.in. od inwestycji w działalność badawczo-rozwojową (B+R). Celem artykułu jest pomiar i ocena wpływu innowacji na konkurencyjność przedsiębiorstw z działów przetwórstwa przemysłowego. Jako mierniki konkurencyjności przyjęto – w zależności od wersji modelu – produkcję sprzedaną lub wartość dodaną brutto. Badanie opiera się na analizie funkcji produkcji Cobba–Douglasa poszerzonej o zmienną opisującą innowacje (nakłady na działalność innowacyjną). Postępowanie badawcze zostało zrealizowane dla okresu 2009–2016 i stanowi przyczynek do określenia roli innowacji w kształtowaniu wyników ekonomicznych przedsiębiorstw. Podstawą zbioru zmiennych wejściowych są dane statystyczne publikowane przez Główny Urząd Statystyczny. Dodatnia i istotna statystycznie ocena współczynnika autoregresyjnego zarówno w modelu produkcji sprzedanej, jak i w modelu wartości dodanej brutto wskazuje na zależność analizowanych kategorii od wyników osiągniętych w okresach wcześniejszych. Zasadność zastosowania dynamicznych modeli panelowych została potwierdzona empirycznie.

 

pub/17_4_171.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt4/17_4_171.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Roszko-Wójtowicz, Elżbieta, et al. "ASSESSMENT OF THE RELATIONSHIP BETWEEN INNOVATIONS AND ECONOMIC PERFORMANCE OF MANUFACTURING ENTERPRISES IN POLAND." Acta Sci.Pol. Oeconomia 17.4 (2018): 171-178.
APA (2018). ASSESSMENT OF THE RELATIONSHIP BETWEEN INNOVATIONS AND ECONOMIC PERFORMANCE OF MANUFACTURING ENTERPRISES IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia 17 (4), 171-178
ISO 690 ROSZKO-WóJTOWICZ, Elżbieta, LASKOWSKA, Iwona, GRZELAK, Maria M.. ASSESSMENT OF THE RELATIONSHIP BETWEEN INNOVATIONS AND ECONOMIC PERFORMANCE OF MANUFACTURING ENTERPRISES IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2018, 17.4: 171-178.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume17/issue4/abstract-171.html