SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 17 (4) 2018 str. 189-198

Julia Wojciechowska-Solis1, Andrzej Soroka2

1 University of Life Sciences in Lublin
2
Siedlce University of Natural Sciences and Humanities

PROMOCJA REGIONALNYCH PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH NA TERENIE WSCHODNIEJ POLSKI I ZACHODNIEJ UKRAINY

słowa kluczowe: produkty regionalne, wschodnia Polska, zachodnia Ukraina, żywność regionalna
abstrakt:

W artykule podjęto próbę określenia stosunku mieszkańców wschodniej Polski i zachodniej Ukrainy do regionalnych produktów spożywczych. Celem pracy była ocena elementów promocji, które zachęcają konsumentów do zakupu produktów regionalnych.

W badaniu wykorzystano autorski kwestionariusz ankiety, który posłużył przebadaniu 1128 respondentów z Polski oraz 1072 z Ukrainy. Do pomiaru postaw wykorzystano pięciostopniową skalę Likerta, po wcześniejszym zastosowaniu procedury konstrukcji i walidacji. Przy analizach statystycznych wykorzystano program Statistica 13.1 PL.

W opinii ankietowanych z obu krajów najważniejszym działaniem promocyjnym jest prezentowanie żywnościowych produktów regionalnych na wystawach, kiermaszach i imprezach o zasięgu nie tylko krajowym, ale i zagranicznym.

Wzrost zainteresowania regionalnymi produktami jest przejawem nowych tendencji żywnościowych, a w szczególności konserwacją zachowań i wartości wynikających z dziedzictwa kulturowego Polski i Ukrainy. Jest to również związane z wysoką jakością produktów regionalnych. Odpowiednia promocja pomaga konsumentom dostrzec wartość regionalnych produktów.

 

pub/17_4_189.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt4/17_4_189.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wojciechowska-Solis, Julia, and Andrzej Soroka. "PROMOTION OF REGIONAL FOOD PRODUCTS IN EASTERN POLAND AND WESTERN UKRAINE." Acta Sci.Pol. Oeconomia 17.4 (2018): 189-198.
APA (2018). PROMOTION OF REGIONAL FOOD PRODUCTS IN EASTERN POLAND AND WESTERN UKRAINE. Acta Sci.Pol. Oeconomia 17 (4), 189-198
ISO 690 WOJCIECHOWSKA-SOLIS, Julia, SOROKA, Andrzej. PROMOTION OF REGIONAL FOOD PRODUCTS IN EASTERN POLAND AND WESTERN UKRAINE. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2018, 17.4: 189-198.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume17/issue4/abstract-189.html