SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 17 (4) 2018 str. 199-205

Jadwiga Zaród

West Pomeranian University of Technology in Szczecin

OPTYMALNE WYKORZYSTANIE DOTACJI UNIJNYCH – STUDIUM PRZYPADKU

słowa kluczowe: dotacje, wielokryterialne modele optymalizacyjne, dochód rolniczy, produkcja rolnicza, materia organiczna gleby
abstrakt:

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej rolnicy uzyskali nowe możliwości korzystania z różnych form wsparcia z funduszy unijnych. Celem tego opracowania jest pokazanie wykorzystania dotacji unijnych przez gospodarstwo rolne w celu optymalizacji swojej produkcji. Realizację tego zadania umożliwiły dwa wielokryterialne liniowo-dynamiczne modele optymalizacyjne. Pierwszy model uwzględniał rzeczywistą strukturę produkcji i dopłaty unijne. W drugim modelu pominięto dotacje. Materiał empiryczny stanowiły rzeczywiste dane o gospodarstwie rolnym znajdującym się w gminie Nowogard (województwo zachodniopomorskie). Wyniki rozwiązań wskazały ponadtrzykrotny wzrost dochodu rolniczego, produkcji rolniczej i ilości substancji organicznych dostarczanych do gleby gospodarstwa uwzględniającego dotacje unijne.

 

pub/17_4_199.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt4/17_4_199.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Zaród, Jadwiga. "OPTIMAL UTILIZATION OF EUROPEAN UNION GRANTS – A CASE STUDY." Acta Sci.Pol. Oeconomia 17.4 (2018): 199-205.
APA (2018). OPTIMAL UTILIZATION OF EUROPEAN UNION GRANTS – A CASE STUDY. Acta Sci.Pol. Oeconomia 17 (4), 199-205
ISO 690 ZARóD, Jadwiga. OPTIMAL UTILIZATION OF EUROPEAN UNION GRANTS – A CASE STUDY. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2018, 17.4: 199-205.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume17/issue4/abstract-199.html