SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 17 (4) 2018 str. 31-40

Alina Daniłowska

Warsaw University of Life Sciences – SGGW

ZMIANY W STRUKTURZE GOSPODARSTW ROLNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ I ICH WIELOWYMIAROWE SKUTKI

słowa kluczowe: struktura gospodarstw rolnych, liczba gospodarstw rolnych, koncentracja ziemi
abstrakt:

Celem artykułu jest identyfikacja tendencji w strukturze gospodarstw rolnych u krajach Unii Europejskiej (UE-28) w latach 2008–2016 i wskazanie ich skutków. Analiza wykazała, że w badanym okresie nastąpiło duże zmniejszenie liczby gospodarstw rolnych. Zmiana ich liczby i struktury była zróżnicowana znacznie między krajami. Wzrost udziału największych gospodarstw w liczbie gospodarstw i w powierzchni użytków rolnych wskazuje na zaawansowany proces koncentracji ziemi rolniczej w wielu krajach europejskich. Największa koncentracja występuje w kilku krajach postsocjalistycznych, ale jest też zawansowana w krajach będących ważnymi producentami produktów rolnych: Niemcy, Dania, Francja, Hiszpania. Zmiana w strukturze gospodarstw ma ważne skutki dla siły politycznej rolników jako grupy interesów na unijnym i krajowym szczeblu. Wpływa ona również na dostarczanie środowiskowych i społecznych dóbr publicznych związanych z rolnictwem.

 

pub/17_4_31.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt4/17_4_31.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Daniłowska, Alina. "CHANGES IN EUROPEAN UNION FARM STRUCTURE AND THEIR MULTIDIMENSIONAL IMPLICATIONS." Acta Sci.Pol. Oeconomia 17.4 (2018): 31-40.
APA (2018). CHANGES IN EUROPEAN UNION FARM STRUCTURE AND THEIR MULTIDIMENSIONAL IMPLICATIONS. Acta Sci.Pol. Oeconomia 17 (4), 31-40
ISO 690 DANIłOWSKA, Alina. CHANGES IN EUROPEAN UNION FARM STRUCTURE AND THEIR MULTIDIMENSIONAL IMPLICATIONS. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2018, 17.4: 31-40.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume17/issue4/abstract-31.html