SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 17 (4) 2018 str. 51-58

Ewa Ferens

Warsaw University of Life Sciences – SGGW

KONWERGENCJA WYNAGRODZEŃ NA POZIOMIE POWIATÓW W POLSCE: PODEJŚCIE PANELOWE

słowa kluczowe: konwergencja wynagrodzeń, nierówności wynagrodzeń, β-konwergencja
abstrakt:

W artykule zbadano konwergencję wynagrodzeń nominalnych na poziomie powiatów w Polsce w latach 2005–2017, biorąc pod uwagę ich strukturalną heterogeniczność i wpływ wspólnych efektów czasowych, takich jak cykl koniunkturalny. Wyniki wskazują, że na poziomie powiatów zachodził proces konwergencji warunkowej wynagrodzeń, a jego szybkość wyniosła 7,6% nierównowagi rocznie. Po uwzględnieniu efektów czasowych, szybkość konwergencji wzrosła do 34,5% nierównowagi rocznie. Odnośnie σ-konwergencji stwierdzono, że nierówności w wynagrodzeniach zmniejszyły się głównie w latach 2005–2010. Od 2010 roku proces ten zachodzi w minimalnym stopniu.

 

pub/17_4_51.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt4/17_4_51.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Ferens, Ewa. "WAGE CONVERGENCE ON THE COUNTY-LEVEL IN POLAND: A PANEL DATA APPROACH." Acta Sci.Pol. Oeconomia 17.4 (2018): 51-58.
APA (2018). WAGE CONVERGENCE ON THE COUNTY-LEVEL IN POLAND: A PANEL DATA APPROACH. Acta Sci.Pol. Oeconomia 17 (4), 51-58
ISO 690 FERENS, Ewa. WAGE CONVERGENCE ON THE COUNTY-LEVEL IN POLAND: A PANEL DATA APPROACH. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2018, 17.4: 51-58.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume17/issue4/abstract-51.html