SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 17 (4) 2018 str. 87-95

Sylwester Kozak

Warsaw University of Life Sciences – SGGW

EFEKTYWNOŚĆ ZAKŁADÓW UBEZPIECZEŃ MAJĄTKOWYCH I JEJ DETERMINANTY

słowa kluczowe: Polska, ubezpieczenie majątkowe, efektywność kosztowa, metoda SFA
abstrakt:

Artykuł prezentuje ocenę efektywności 29 zakładów ubezpieczeń majątkowych w Polsce w latach 2002–2016 oraz wyznacza czynniki ją kształtujące. Do oszacowania efektywności wykorzystano metodę SFA, a model Tobita do identyfikacji jej determinant. Badania wskazały, że efektywność charakteryzuje się znaczną zmiennością, a jej wartości zmieniają się od 62,5% w 2002 r. do 65,8% w 2007 r. i 59,4% w 2016 r. Efektywność większości zakładów była mała, a średnia w sektorze była podwyższana wynikami niewielkiej grupy najbardziej wydajnych podmiotów. Na efektywność pozytywnie wpłynęła wartość pozyskiwanej przez zakład składki oraz ponoszonych przez nią kosztów akwizycji, wzrost rentowności i przeciętnego wynagrodzenia w sektorze ubezpieczeń majątkowych oraz spadek koncentracji sektora. Firmy działały efektywniej w środowisku obniżającej się dynamiki wzrostu PKB i stopy inflacji. Relacje te były istotne dla całego sektora, a także dla grup firm charakteryzujących się większą i mniejszą efektywności.

 

pub/17_4_87.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom17/zeszyt4/17_4_87.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kozak, Sylwester. "EFFICIENCY OF NON-LIFE INSURANCE COMPANIES AND ITS DETERMINANTS." Acta Sci.Pol. Oeconomia 17.4 (2018): 87-95.
APA (2018). EFFICIENCY OF NON-LIFE INSURANCE COMPANIES AND ITS DETERMINANTS. Acta Sci.Pol. Oeconomia 17 (4), 87-95
ISO 690 KOZAK, Sylwester. EFFICIENCY OF NON-LIFE INSURANCE COMPANIES AND ITS DETERMINANTS. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2018, 17.4: 87-95.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume17/issue4/abstract-87.html