SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 18 (2) 2019 str. 107-117

Dawid Szostek

Nicolas Copernicus University in Toruń

WPŁYW CECH DEMOGRAFICZNYCH PRACOWNIKÓW NA ICH SKŁONNOŚĆ DO ZACHOWAŃ OBYWATELSKICH I KONTRPRODUKTYWNYCH

słowa kluczowe: zachowania obywatelskie, zachowania kontrproduktywne, płeć, wiek, wykształcenie, stanowisko pracy
abstrakt:

W artykule omówiono wpływ płci, wieku, wykształcenia oraz rodzaju zajmowanego stanowiska pracy na skłonność pracowników do podejmowania zachowań obywatelskich (OCB) i kontrproduktywnych (CWB). Szczególnie w polskojęzycznej literaturze związki te nie zostały zbadane i omówione w sposób wyczerpujący. Celem autora jest weryfikacja czterech hipotez o tym, że wspomniane zmienne wpływają na zaangażowanie pracowników w OCB i CWB. Do realizacji tego celu wykorzystano dane uzyskane z ankiety internetowej na próbie 535 osób aktywnych zawodowo. Uzyskane wyniki nie dały podstaw do odrzucenia postawionych hipotez.

 

pub/18_2_107.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt2/18_2_107.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Szostek, Dawid. "INFLUENCE OF DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF EMPLOYEES UPON THEIR TENDENCY TO UNDERTAKE ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP AND COUNTERPRODUCTIVE WORK BEHAVIOURS." Acta Sci.Pol. Oeconomia 18.2 (2019): 107-117.
APA (2019). INFLUENCE OF DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF EMPLOYEES UPON THEIR TENDENCY TO UNDERTAKE ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP AND COUNTERPRODUCTIVE WORK BEHAVIOURS. Acta Sci.Pol. Oeconomia 18 (2), 107-117
ISO 690 SZOSTEK, Dawid. INFLUENCE OF DEMOGRAPHIC CHARACTERISTICS OF EMPLOYEES UPON THEIR TENDENCY TO UNDERTAKE ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP AND COUNTERPRODUCTIVE WORK BEHAVIOURS. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2019, 18.2: 107-117.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume18/issue2/abstract-107.html