SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 18 (2) 2019 str. 119-128

Tomasz Śmiałowski, Luiza Ochnio

Warsaw University of Life Sciences – SGGW

EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA ZRÓŻNICOWANIA WYKLUCZENIA CYFROWEGO

słowa kluczowe: ICT, dochody, grupa społeczno-ekonomiczna, zróżnicowanie, wielowymiarowa analiza danych
abstrakt:

W XXI wieku problem wykluczenia cyfrowego nabiera coraz większej dynamiki. Brak dostępu do technologii cyfrowej jest obecnie takim samym wykluczeniem jak niegdyś niewolnictwo, brak dostępu do edukacji lub pracy. W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu przynależności do grupy społecznoekonomicznej oraz dochodów na skalę i zróżnicowanie wykluczenia cyfrowego polskich gospodarstw domowych w latach 2003–2015. Do oceny wpływu wykorzystano autorski wskaźnik wykluczenia cyfrowego. Prowadzone badania wykazały, że w analizowanym okresie skala tego wykluczenia ulega stopniowemu zmniejszeniu, jednakże jego poziom był uzależniony od przynależności do danej grupy społeczno-ekonomicznej oraz wielkości dochodów. Ze wszystkich grup społeczno-ekonomicznych tylko wśród uczniów i studentów to zjawisko występowało w marginalnym stopniu. Z kolei wśród rolników, rencistów i emerytów było ono najbardziej zauważalne – blisko 80% osób z tych grup było wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. W przypadku drugiego analizowanego czynnika badania wykazały, że wraz ze wzrostem dochodów skala wykluczenia cyfrowego oraz jego zróżnicowanie były coraz mniejsze.

 

pub/18_2_119.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt2/18_2_119.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Śmiałowski, Tomasz, and Luiza Ochnio. "ECONOMIC CONTEXTS OF DIFFERENCES IN DIGITAL EXCLUSION." Acta Sci.Pol. Oeconomia 18.2 (2019): 119-128.
APA (2019). ECONOMIC CONTEXTS OF DIFFERENCES IN DIGITAL EXCLUSION. Acta Sci.Pol. Oeconomia 18 (2), 119-128
ISO 690 ŚMIAłOWSKI, Tomasz, OCHNIO, Luiza. ECONOMIC CONTEXTS OF DIFFERENCES IN DIGITAL EXCLUSION. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2019, 18.2: 119-128.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume18/issue2/abstract-119.html