SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 18 (2) 2019 str. 37-47

Joanna Kisielińska

Warsaw University of Life Sciences – SGGW

POZIOM INWESTYCJI W GOSPODARSTWACH ROLNICZYCH W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

słowa kluczowe: inwestycje gospodarstw rolniczych, FADN, reprodukcja majątku
abstrakt:

Celem badań przedstawionych w artykule była ocena poziomu inwestycji w gospodarstwach rolniczych w krajach Unii Europejskiej. Do oceny wykorzystano wskaźnik reprodukcji, stopę reprodukcji majątku trwałego oraz stopę inwestowania. Badania prowadzono dla wszystkich gospodarstw oraz gospodarstw podzielonych na klasy według wielkości ekonomicznej (klasyfikacja KS6). Badaniami objęto lata 2007–2016. Zaobserwowano istotne zmiany w poszczególnych latach, z tego powodu okres badawczy podzielono na dwa równe podokresy, dla których wyznaczono średnie wartości wskaźników. Badania pokazały, że poziom inwestycji gospodarstw rolniczych w ocenie łącznej, dla wszystkich krajów UE, jest niewystarczający do odtworzenia ich majątku w obydwu podokresach. Pozytywnie należy ocenić to, że wartości wszystkich wskaźników rosną wraz ze wzrostem wielkości ekonomicznej gospodarstw. Poziom odtwarzania i pomnażania majątku w polskich gospodarstwach jest niższy niż średnia unijna dla gospodarstw słabszych ekonomicznie, natomiast zwykle wyższy w przypadku silniejszych.

 

pub/18_2_37.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt2/18_2_37.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kisielińska, Joanna. "THE LEVEL OF INVESTMENT IN FARMS IN EUROPEAN UNION COUNTRIES." Acta Sci.Pol. Oeconomia 18.2 (2019): 37-47.
APA (2019). THE LEVEL OF INVESTMENT IN FARMS IN EUROPEAN UNION COUNTRIES. Acta Sci.Pol. Oeconomia 18 (2), 37-47
ISO 690 KISIELIńSKA, Joanna. THE LEVEL OF INVESTMENT IN FARMS IN EUROPEAN UNION COUNTRIES. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2019, 18.2: 37-47.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume18/issue2/abstract-37.html