SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 18 (2) 2019 str. 97-105

Małgorzata Raczkowska1, Joanna Wrzesińska-Kowal2

Warsaw University of Life Sciences – SGGW

POZIOM NIERÓWNOŚCI DOCHODOWYCH A POLITYKA REDYSTRYBUCYJNA W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

słowa kluczowe: redystrybucja, dochód, nierówności dochodowe, transfery społeczne
abstrakt:

Artykuł podejmuje kwestie dotyczące poziomu nierówności dochodowych w krajach Unii Europejskiej w latach 2010 i 2018. Do realizacji celu badawczego wykorzystano literaturę przedmiotu oraz wtórne dane Eurostat. Uzyskane wyniki potwierdziły występowanie dużego zróżnicowania poziomu nierówności dochodowych między badanymi krajami. Państwami cechującymi się największymi nierównościami dochodowymi była Bułgaria oraz Litwa. Najmniejsze dysproporcje dochodowe niezależne od ingerencji państwa występowały w Czechach, na Słowacji oraz w Słowenii. Poza tym w 2018 roku zauważono relatywnie duży spadek nierówności w Polsce oraz wzrost nierówności w Luksemburgu, Szwecji oraz Holandii. Przeprowadzone w artykule badanie pozwala potwierdzić założoną na wstępie hipotezę, że w krajach Wspólnoty Europejskiej państwo poprzez podatki i transfery socjalne skutecznie wpływa na redukcję nierówności dochodowych. Odnotowano jednak spadek tzw. luki Giniego w większości krajów unijnych, co oznacza, że efektywności redystrybucji malała.

 

pub/18_2_97.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom18/zeszyt2/18_2_97.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Raczkowska, Małgorzata, and Joanna Wrzesińska-Kowal. "THE LEVEL OF INCOME INEQUALITIES AND REDISTRIBUTION POLICIES IN EUROPEAN UNION COUNTRIES." Acta Sci.Pol. Oeconomia 18.2 (2019): 97-105.
APA (2019). THE LEVEL OF INCOME INEQUALITIES AND REDISTRIBUTION POLICIES IN EUROPEAN UNION COUNTRIES. Acta Sci.Pol. Oeconomia 18 (2), 97-105
ISO 690 RACZKOWSKA, Małgorzata, WRZESIńSKA-KOWAL, Joanna. THE LEVEL OF INCOME INEQUALITIES AND REDISTRIBUTION POLICIES IN EUROPEAN UNION COUNTRIES. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2019, 18.2: 97-105.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume18/issue2/abstract-97.html