SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 19 (1) 2020 str. 101-109

Danuta Zawadzka, Agnieszka Strzelecka

Koszalin University of Technology, Poland

CECHY SPOŁECZNO-EKONOMICZNE WIEJSKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH POMORZA ŚRODKOWEGO A ICH DOCHODOWOŚĆ – WYNIKI BADANIA PILOTAŻOWEGO

słowa kluczowe: dochód, wiejskie gospodarstwo domowe, regresja logistyczna, Pomorze Środkowe, Polska
abstrakt:

Celem badań jest identyfikacja cech społeczno-ekonomicznych wiejskich gospodarstw domowych, wpływających na prawdopodobieństwo uzyskania wyższego przeciętnego miesięcznego dochodu netto per capita na przykładzie 100 podmiotów na terenie Pomorza Środkowego, na podstawie wyników przeprowadzonego badania pilotażowe (technika ankiety bezpośredniej) z zastosowaniem modelu regresji logistycznej. Za zmienną objaśnianą przyjęto prawdopodobieństwo osiągnięcia przez badane wiejskie gospodarstwo domowe przeciętnego miesięcznego dochodu netto per capita przekraczającego poziom mediany dla badanej próby. Doboru zmiennych niezależnych (objaśniających) dokonano na podstawie przeprowadzonych studiów literaturowych. Wyniki analiz potwierdziły, iż statystycznie istotny wpływ na badane prawdopodobieństwo miały następujące cechy: wiek, wykształcenie głowy gospodarstwa domowego oraz aktywność zawodowa członków gospodarstwa domowego. Parametry te zwiększają prawdopodobieństwo uzyskania wyższego przeciętnego miesięcznego dochodu netto per capita w wiejskich gospodarstwach domowych Pomorza Środkowego.

 

pub/19_1_101.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom19/zeszyt1/19_1_101.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Zawadzka, Danuta, and Agnieszka Strzelecka. "SOCIO-ECONOMIC FEATURES OF RURAL HOUSEHOLDS IN CENTRAL POMERANIA AND THEIR PROFITABILITY – PILOT STUDY RESULTS." Acta Sci.Pol. Oeconomia 19.1 (2020): 101-109.
APA (2020). SOCIO-ECONOMIC FEATURES OF RURAL HOUSEHOLDS IN CENTRAL POMERANIA AND THEIR PROFITABILITY – PILOT STUDY RESULTS. Acta Sci.Pol. Oeconomia 19 (1), 101-109
ISO 690 ZAWADZKA, Danuta, STRZELECKA, Agnieszka. SOCIO-ECONOMIC FEATURES OF RURAL HOUSEHOLDS IN CENTRAL POMERANIA AND THEIR PROFITABILITY – PILOT STUDY RESULTS. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2020, 19.1: 101-109.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume19/issue1/abstract-101.html