SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 19 (1) 2020 str. 5-12

Piotr Marek Bolibok

The John Paul II Catholic University of Lublin, Poland

ZMIANY W POZIOMIE WSKAŹNIKA ZADŁUŻENIA GOSPODARSTW DOMOWYCH DO PKB W KRAJACH OECD PO WYBUCHU GLOBALNEGO KRYZYSU FINANSOWEGO

słowa kluczowe: gospodarstwa domowe, zadłużenie, globalny kryzys finansowy, wzrost gospodarczy
abstrakt:

Celem artykułu jest ocena zmian w poziomie wskaźnika zadłużenia gospodarstw domowych do PKB w krajach OECD w okresie 2007–2017 z perspektywy tendencji występujących w jego liczniku i mianowniku oraz identyfikacja grup krajów cechujących się podobnym przebiegiem tych zjawisk po wybuchu globalnego kryzysu finansowego. Zastosowane metody badawcze obejmują analizę porównawczą przeciętnego tempa zmian zadłużenia gospodarstw domowych oraz PKB w próbie oraz analizę skupień z użyciem algorytmu k-median, zorientowaną na identyfikację powyższych podobieństw. Uzyskane wyniki wskazują na silne zróżnicowanie kierunków zmian zachodzących w poziomie badanego wskaźnika w analizowanej grupie krajów w badanym okresie, wynikające z odmiennego przebiegu zjawisk kształtujących wielkości ujęte w jego liczniku i mianowniku, determinowanych zarówno przez poziomy zadłużenia sektora gospodarstw domowych i PKB per capita w okresie poprzedzającym wybuch kryzysu, jak i przez głębokość recesji, jaka dotknęła poszczególne gospodarki.

 

pub/19_1_5.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom19/zeszyt1/19_1_5.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Bolibok, Piotr Marek. "DEVELOPMENTS IN THE HOUSEHOLD DEBT-TO-GDP RATIO ACROSS THE OECD COUNTRIES SINCE THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS." Acta Sci.Pol. Oeconomia 19.1 (2020): 5-12.
APA (2020). DEVELOPMENTS IN THE HOUSEHOLD DEBT-TO-GDP RATIO ACROSS THE OECD COUNTRIES SINCE THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS. Acta Sci.Pol. Oeconomia 19 (1), 5-12
ISO 690 BOLIBOK, Piotr Marek. DEVELOPMENTS IN THE HOUSEHOLD DEBT-TO-GDP RATIO ACROSS THE OECD COUNTRIES SINCE THE GLOBAL FINANCIAL CRISIS. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2020, 19.1: 5-12.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume19/issue1/abstract-5.html