SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 19 (1) 2020 str. 71-80

Michał Wielechowski, Łukasz Grzęda

Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Poland

FINANSOWANIE OPIEKI ZDROWOTNEJ W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ – STRUKTURA I ZMIANY

słowa kluczowe: system opieki zdrowotnej, wydatki na opiekę zdrowotną, wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych, wydatki typu out-of pocket, metoda świec japońskich
abstrakt:

Celem artykułu było przedstawienie systemów opieki zdrowotnej i ocena zmian w wydatkach na opiekę zdrowotną w krajach Unii Europejskiej. Dane pochodziły z baz danych Banku Światowego i Europejskiego Urzędu Statystycznego (Eurostat). Ze względu na dostępność danych przyjęty okres badawczy obejmował lata 2000–2016. Metodologia badania została oparta na analizie wskaźników związanych z wydatkami na ochronę zdrowia, stanowiących podstawę oceny krajowego systemu opieki zdrowotnej. Wyniki badań przedstawiono za pomocą metody świec japońskich. Badanie wykazało, że wydatki na opiekę zdrowotną są coraz większym obciążeniem dla wszystkich gospodarek unijnych, zarówno w wartościach bezwzględnych, jak i w stosunku do PKB. Zaobserwowano jednak znaczne zróżnicowanie w wielkości oraz strukturze wydatków na opiekę zdrowotną między analizowanymi krajami, spowodowane poziomem rozwoju gospodarczego oraz zróżnicowaną powojenną ewolucją gospodarczą i polityczną. Analiza struktury wydatków na opiekę zdrowotną potwierdziła, że wszystkie trzy rodzaje systemów opieki zdrowotnej (Beveridga, Bismarcka i mieszany) były obserwowane w UE, jednakże ostatni z nich miał marginalne znaczenie. Rodzaj systemu opieki zdrowotnej nie determinował jednak jego skuteczności. Przeciętnie ponad trzy czwarte wydatków na opiekę zdrowotną zostało sfinansowanych z wydatków sektora instytucji rządowych i samorządowych. Wydatki typu out-of pocket różniły się znacznie między państwami członkowskimi UE.

 

pub/19_1_71.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom19/zeszyt1/19_1_71.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wielechowski, Michał, and Łukasz Grzęda. "HEALTH CARE FINANCING IN THE EUROPEAN UNION COUNTRIES – STRUCTURE AND CHANGES." Acta Sci.Pol. Oeconomia 19.1 (2020): 71-80.
APA (2020). HEALTH CARE FINANCING IN THE EUROPEAN UNION COUNTRIES – STRUCTURE AND CHANGES. Acta Sci.Pol. Oeconomia 19 (1), 71-80
ISO 690 WIELECHOWSKI, Michał, GRZęDA, Łukasz. HEALTH CARE FINANCING IN THE EUROPEAN UNION COUNTRIES – STRUCTURE AND CHANGES. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2020, 19.1: 71-80.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume19/issue1/abstract-71.html