SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 2 (2) 2003 str. 117–128

Mirosław Wasilewski

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELKOŚCI ZAPASÓW W INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH WEDŁUG WYBRANYCH KRYTERIÓW

słowa kluczowe: środki obrotowe, zarządzanie zapasami, zapasy w gospodarstwach rolniczych, typ rolniczy gospodarstwa.
abstrakt: W opracowaniu przedstawiono analizę wielkości i wartości zapasów produktów wytworzonych w indywidualnych gospodarstwach rolniczych. Różnica w stanie ilościowym zapasów zbóż między najmniejszą i największą grupą obszarową była niewielka, co świadczy o zbliżonej gospodarce ich zapasami. Jedynie zapasy zbóż wykazywały tendencję rosnącą wraz ze wzrostem dochodu rolniczego na 1 ha UR. Największa różnica między poszczególnymi typami gospodarstw wystąpiła w przypadku zapasów kiszonek. Wartość zapasów ogółem w grupie gospodarstw o glebach najlepszych była ponaddwukrotnie wyższa niż w grupie gospodarstw o glebach najsłabszych. Stwierdzono jednakową wartość zapasów artykułów rolnych w poszczególnych typach rolniczych gospodarstw. Można zatem stwierdzić, że w ujęciu wartościowym zapasy te nie zależą od typu rolniczego gospodarstwa.
pub/2_2_117.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom2/zeszyt2/2_2_117.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wasilewski, Mirosław. "STOCK SIZE IN INDIVIDUAL FARMS ACCORDING TO SELECTED CRITERIA." Acta Sci.Pol. Oeconomia 2.2 (2003): 117–128.
APA (2003). STOCK SIZE IN INDIVIDUAL FARMS ACCORDING TO SELECTED CRITERIA. Acta Sci.Pol. Oeconomia 2 (2), 117–128
ISO 690 WASILEWSKI, Mirosław. STOCK SIZE IN INDIVIDUAL FARMS ACCORDING TO SELECTED CRITERIA. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2003, 2.2: 117–128.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume2/issue2/abstract-117.html