SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 4 (1) 2005 str. 5–19

Grażyna Adamczyk-Łojewska

ZRÓŻNICOWANIE PRZESTRZENNE I UWARUNKOWANIA STRUKTURALNE ROZWOJU GOSPODARCZEGO PODREGIONÓW

słowa kluczowe: podregiony, rozwój gospodarczy, struktura sektorowa gospodarki, rolnictwo
abstrakt: W artykule zawarto wyniki analizy zróżnicowania przestrzennego oraz uwarunkowań strukturalnych rozwoju gospodarczego podregionów przeprowadzonej na podstawie danych GUS z lat 2001–2002. W celu określenia zróżnicowania uwzględniono trzy wskaźniki ekonomiczne: produkt krajowy brutto (PKB) na 1 mieszkańca, PKB na 1 km2 powierzchni, PKB na 1 pracującego. W wyodrębnionych pięciu grupach podregionów określono strukturę sektorową gospodarki (strukturę pracujących i wartości dodanej brutto) ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolniczego. Do analizy uwarunkowań rozwoju gospodarczego podregionów zastosowano wybrane metody statystyki matematycznej.
pub/4_1_5.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom4/zeszyt1/4_1_5.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Adamczyk-Łojewska, Grażyna. "SPATIAL DIFFERENTIATION AND STRUCTURAL CONDITIONS OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF SUBREGIONS." Acta Sci.Pol. Oeconomia 4.1 (2005): 5–19.
APA (2005). SPATIAL DIFFERENTIATION AND STRUCTURAL CONDITIONS OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF SUBREGIONS. Acta Sci.Pol. Oeconomia 4 (1), 5–19
ISO 690 ADAMCZYK-ŁOJEWSKA, Grażyna. SPATIAL DIFFERENTIATION AND STRUCTURAL CONDITIONS OF THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF SUBREGIONS. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2005, 4.1: 5–19.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume4/issue1/abstract-5.html