SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 4 (1) 2005 str. 71–83

Arkadiusz Gralak

POZIOM KONKURENCYJNOŚCI WSCHODNICH REGIONÓW POLSKI NA TLE ZRÓŻNICOWAŃ MIĘDZYREGIONALNYCH

słowa kluczowe: konkurencyjność regionów, pozycja konkurencyjna, wschodnie regiony Polski
abstrakt: W artykule przedstawiono ocenę poziomu konkurencyjności wschodnich regionów Polski na tle układu regionalnego kraju. Do pomiaru poziomu konkurencyjności regionów wykorzystano metodę wzorca rozwoju Hellwiga. Przeprowadzone badania wykazały, że polskie regiony wykazywały bardzo wysoką skalę zróżnicowania pod względem poziomu konkurencyjności. Najniższe pozycje konkurencyjne w układzie regionalnym kraju zajmowały województwa położone ze wschodniej (lubelskie i podlaskie) i południowo-wschodniej części kraju (świętokrzyskie i podkarpackie). Analiza porównawcza i ocena wielorakich aspektów konkurencyjności regionów wschodniej części kraju wykazały, iż główne obszary posiadanych przez nie dystansów konkurencyjnych (z wyłączeniem woj. mazowieckiego) wyznaczały: poziom nowoczesności struktury gospodarczej, konkurencyjność zasobów pracy oraz poziom rozwoju infrastruktury technicznej i dostępności komunikacyjnej. Z kolei źródłem wyraźnych przewag konkurencyjnych tych regionów były wybitne zasoby i walory przyrodnicze oraz dobry stan środowiska przyrodniczego.
pub/4_1_71.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom4/zeszyt1/4_1_71.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Gralak, Arkadiusz. "THE LEVEL OF COMPETITIVENESS OF EASTERN REGIONS OF POLAND ON BACKGROUND OF THE DIFFERENTIATIONS BETWEEN REGIONS." Acta Sci.Pol. Oeconomia 4.1 (2005): 71–83.
APA (2005). THE LEVEL OF COMPETITIVENESS OF EASTERN REGIONS OF POLAND ON BACKGROUND OF THE DIFFERENTIATIONS BETWEEN REGIONS. Acta Sci.Pol. Oeconomia 4 (1), 71–83
ISO 690 GRALAK, Arkadiusz. THE LEVEL OF COMPETITIVENESS OF EASTERN REGIONS OF POLAND ON BACKGROUND OF THE DIFFERENTIATIONS BETWEEN REGIONS. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2005, 4.1: 71–83.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume4/issue1/abstract-71.html