SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 6 (2) 2007 str. 113–121

Lucyna Przezbórska

DETERMINANTY ROZWOJU AGROTURYSTYKI W POLSCE (NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH REGIONÓW)

słowa kluczowe: agroturystyka, rozwój, uwarunkowania, determinanty, regiony, Polska
abstrakt: W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących uwarunkowań prowadzenia działalności agroturystycznej w czterech województwach: małopolskim, podkarpackim, pomorskim i zachodniopomorskim. Czynniki sprzyjające i ograniczające funkcjonowanie gospodarstw agroturystycznych zostały określone i ocenione przez właścicieli badanych gospodarstw na poziomie gmin, w których gospodarstwa powstały i funkcjonują. Kwaterodawcy do najważniejszych determinantów sprzyjających rozwojowi agroturystyki zaliczyli własne umiejętności i wiedzę oraz cechy osobowościowe członków swoich rodzin, z czynników zewnętrznych atrakcje krajobrazowo-przyrodnicze terenu i atrakcje antropogeniczne. Za obojętne dla rozwoju agroturystyki uznano możliwości pozyskania zewnętrznego wsparcia finansowego inwestycji w gospodarstwach oraz uwarunkowania organizacyjno-prawne. Nie odnotowano istotnych różnic w ocenie uwarunkowań rozwojowych agroturystyki w poszczególnych regionach.
pub/6_2_113.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt2/6_2_113.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Przezbórska, Lucyna. "DETERMINANTS OF AGRI-TOURISM DEVELOPMENT IN POLAND (ON THE EXAMPLE OF CHOSEN REGIONS)." Acta Sci.Pol. Oeconomia 6.2 (2007): 113–121.
APA (2007). DETERMINANTS OF AGRI-TOURISM DEVELOPMENT IN POLAND (ON THE EXAMPLE OF CHOSEN REGIONS). Acta Sci.Pol. Oeconomia 6 (2), 113–121
ISO 690 PRZEZBóRSKA, Lucyna. DETERMINANTS OF AGRI-TOURISM DEVELOPMENT IN POLAND (ON THE EXAMPLE OF CHOSEN REGIONS). Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2007, 6.2: 113–121.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume6/issue2/abstract-113.html