SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 6 (2) 2007 str. 37–52

Sławomir Juszczyk

CZY NALEŻY ROZSZERZYĆ ZASADĘ RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA – ZAPROSZENIE DO DYSKUSJI

słowa kluczowe: racjonalne działanie, sposoby zwiększania dochodów, niewystarczający zakres dotychczasowego rozumienia zasady racjonalnego gospodarowania, dyskusja
abstrakt: W artykule przedstawiono ważniejsze poglądy na temat racjonalnego gospodarowania. Autor na podstawie badań i obserwacji życia gospodarczego uważa, że istnieje potrzeba dyskusji na temat zasady racjonalnego gospodarowania, gdyż dotychczasowe jej brzmienie jest niewystarczające. Podstawą rozpoczęcia rozważań może być pytanie – dlaczego Profesor Oskar Lange użył właśnie powyższej nazwy, a nie określił na przykład, że są to sposoby poprawy efektywności gospodarowania. Jeśli zatem są to w istocie zasady racjonalnego gospodarowania, również w ujęciu ex ante, i chodziłoby o takie działania, które powiększałyby wynik finansowy danego podmiotu, to wydaje się, że zasada racjonalnego gospodarowania w dotychczasowym brzmieniu nie wyczerpuje złożoności zagadnienia. Autor proponuje rozszerzenie treści tej zasady.
pub/6_2_37.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt2/6_2_37.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Juszczyk, Sławomir. "SHOULD THE RATIONAL MANAGING RULE BE EXTENDED – AN INVITATION TO DISCUSSION." Acta Sci.Pol. Oeconomia 6.2 (2007): 37–52.
APA (2007). SHOULD THE RATIONAL MANAGING RULE BE EXTENDED – AN INVITATION TO DISCUSSION. Acta Sci.Pol. Oeconomia 6 (2), 37–52
ISO 690 JUSZCZYK, Sławomir. SHOULD THE RATIONAL MANAGING RULE BE EXTENDED – AN INVITATION TO DISCUSSION. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2007, 6.2: 37–52.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume6/issue2/abstract-37.html