SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 6 (2) 2007 str. 53–60

Justyna Kołyska

OCENA FUNKCJONOWANIA AGENCJI RESTRUKTURYZACJI I MODERNIZACJI ROLNICTWA W PROGRAMOWANIU I REALIZACJI POLITYKI ROZWOJU WSI I ROLNICTWA POLSKI

słowa kluczowe: instytucje, rozwój, polityka rolna, ocena, opinia
abstrakt: Proces akcesji i uczestnictwo w strukturach UE uwidoczniło słabość organizacji działających w rolnictwie i jego otoczeniu. Wiele instytucji musiało podjąć działania dostosowawcze, aby móc spełnić stawiane przed nimi nowe zadania. Jedną z takich instytucji była Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Artykuł ma na celu zaprezentowanie oceny działań podejmowanych przez ARiMR dokonanej przez rolników powiatu zambrowskiego. Ankietowani rolnicy dostrzegają rolę Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w rozwoju polskiej wsi, dostosowaniu polskiego rolnictwa do członkostwa w Unii Europejskiej, integracji polskiego rolnictwa ze strukturami UE oraz we wzroście konkurencyjności polskiego rolnictwa na rynkach międzynarodowych.
pub/6_2_53.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt2/6_2_53.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kołyska, Justyna. "THE ESTIMATION OF THE AGENCY FOR RESTRUCTURING AND MODERNISATION OF AGRICULURE IN PROGRAMMING THE DEVELPOMENT POLICY OF AGRICULTURE AND RURAL AREAS." Acta Sci.Pol. Oeconomia 6.2 (2007): 53–60.
APA (2007). THE ESTIMATION OF THE AGENCY FOR RESTRUCTURING AND MODERNISATION OF AGRICULURE IN PROGRAMMING THE DEVELPOMENT POLICY OF AGRICULTURE AND RURAL AREAS. Acta Sci.Pol. Oeconomia 6 (2), 53–60
ISO 690 KOłYSKA, Justyna. THE ESTIMATION OF THE AGENCY FOR RESTRUCTURING AND MODERNISATION OF AGRICULURE IN PROGRAMMING THE DEVELPOMENT POLICY OF AGRICULTURE AND RURAL AREAS. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2007, 6.2: 53–60.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume6/issue2/abstract-53.html