SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 6 (2) 2007 str. 81–95

Irena Łącka

ROLA KREDYTU PREFERENCYJNEGO W ROZWOJU WYBRANYCH GOSPODARSTW ROLNYCH POMORZA

słowa kluczowe: banki spółdzielcze, kredyt preferencyjny, inwestycje, gospodarstwa rolne
abstrakt: Integracja Polski z Unią Europejską, nowe warunki rynkowe i nasilenie konkurencji zmuszają polskich producentów rolnych do podniesienia wydajności, unowocześnienia i powiększenia majątku trwałego, zwiększenia areału gospodarstw. Pozwoli to zwiększyć skalę działalności, obniżyć koszty jednostkowe oraz podnieść konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku. Niezbędne inwestycje wymagają jednak kapitału, którego polskim gospodarstwom rolnym najczęściej brakuje. Pewne możliwości zaspokojenia potrzeb inwestycyjnych rolników tworzą kredyty preferencyjne z dopłatami z ARiMR, wypłacane przez banki spółdzielcze. Artykuł omawia rolę kredytu preferencyjnego w fi nansowaniu inwestycji gospodarstw rolnych, ich rozwoju i modernizacji. Autorka prezentuje na przykładzie trzech rolników z Pomorza wykorzystanie kredytów preferencyjnych w celu unowocześnienia gospodarstw rolnych i podniesienia ich możliwości rozwojowych. Przedstawione przykłady pokazują, że dzięki subsydiowanym kredytom z Banku Spółdzielczego gospodarstwa rolne dokonały niezbędnych inwestycji. Pozwoliło to na wzrost potencjału produkcyjnego gospodarstw oraz podniesienie ich konkurencyjności.
pub/6_2_81.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt2/6_2_81.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Łącka, Irena. "THE ROLE OF PREFERENTIAL CREDIT IN DEVELOPMENT OF CHOSEN AGRICULTURAL FARMS IN POMERANIA." Acta Sci.Pol. Oeconomia 6.2 (2007): 81–95.
APA (2007). THE ROLE OF PREFERENTIAL CREDIT IN DEVELOPMENT OF CHOSEN AGRICULTURAL FARMS IN POMERANIA. Acta Sci.Pol. Oeconomia 6 (2), 81–95
ISO 690 ŁąCKA, Irena. THE ROLE OF PREFERENTIAL CREDIT IN DEVELOPMENT OF CHOSEN AGRICULTURAL FARMS IN POMERANIA. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2007, 6.2: 81–95.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume6/issue2/abstract-81.html