SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 6 (2) 2007 str. 97–112

Stanisław Paszkowski

WPŁYW ZASOBÓW ZIEMI I ICH PRZESTRZENNEGO USYTUOWANIA NA CELE PRODUKCJI ROLNICZEJ ORAZ DOCHODY GOSPODARSTW ROLNYCH W POLSCE

słowa kluczowe: cele produkcji rolniczej, dochody gospodarstw rolnych, zasoby ziemi, gospodarstwa rolne, gospodarstwa samozaopatrzeniowe, działalność przetwórcza, działalność pozarolnicza, struktura obszarowa gospodarstw rolnych
abstrakt: Opracowanie ukazuje zmiany w rolnictwie indywidualnym pod wpływem gospodarki rynkowej. Z przeprowadzonych analiz wynika, że wraz ze wzrostem obszaru gospodarstw rolnych rośnie odsetek jednostek podejmujących produkcję rolniczą oraz uzyskujących z tej działalności dochody rolnicze. Pozytywnym zjawiskiem jest wzrost liczbowy gospodarstw powiązanych z rynkiem, cechujących się znaczną powierzchnią użytków rolnych i nastawionych na osiąganie dochodów z działalności rolniczej. Analizy pokazują też procesy przestrzennego różnicowania rolnictwa w zakresie celów produkcji rolniczej. Wyłaniają się grupy województw o rolnictwie wysoko rozwiniętym, niskim poziomie rozwoju rolnictwa, poprawnie ukształtowanej strukturze obszarowej i dynamicznie rozwijającej się działalności przetwórczej oraz nierolniczych.
pub/6_2_97.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt2/6_2_97.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Paszkowski, Stanisław. "THE IMPACT OF ACREAGE AND SPATIAL DIFFERENTIATION OF THE FARMS ON ECONOMIC ACTIVITY AND INCOMES FROM FARMING IN POLAND." Acta Sci.Pol. Oeconomia 6.2 (2007): 97–112.
APA (2007). THE IMPACT OF ACREAGE AND SPATIAL DIFFERENTIATION OF THE FARMS ON ECONOMIC ACTIVITY AND INCOMES FROM FARMING IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia 6 (2), 97–112
ISO 690 PASZKOWSKI, Stanisław. THE IMPACT OF ACREAGE AND SPATIAL DIFFERENTIATION OF THE FARMS ON ECONOMIC ACTIVITY AND INCOMES FROM FARMING IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2007, 6.2: 97–112.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume6/issue2/abstract-97.html