SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 6 (3) 2007 str. 115–120

Katalin Tak&#259,cs-Gy&#246,rgy

ASPEKTY EKONOMICZNE REDUKCJI ŚRODKÓW CHEMICZNYCH W ROLNICTWIE – PRZYSZŁOŚCIOWA ROLA ROLNICTWA PRECYZYJNEGO

słowa kluczowe: strategie alternatywne, precyzyjne zwalczanie chwastów, wielkość rentowna
abstrakt: Potrzeba społeczna ograniczenia zużycia środków chemicznych w rolnictwie i jej znaczenie środowiskowe wzrasta. Niższy poziom zużycia środków chemicznych może być rezultatem wielu czynników, począwszy od zredukowanej liczby i ilości zabiegów, produkcji organicznej, produkcji zrównoważonej poprzez zintegrowane metody chemicznej ochrony roślin, aż po precyzyjne technologie produkcji. Zastosowanie takich metod zmieni cały system produkcji gospodarstw rolnych. Na podstawie modelu kalkulacji w artykule zbadano rentowny rozmiar gospodarstwa prowadzącego produkcję roślinną, przekształconą w uprawę precyzyjną (zwalczanie chwastów) w warunkach węgierskich. Wyniki pokazują, że punktem krytycznym jest 205 ha, w przypadku oczekiwanego zwrotu kosztów inwestycyjnych. W tym przypadku rolnictwo precyzyjne oznacza racjonalne zużycie pestycydów. Zastosowanie koncepcji zintegrowanej uprawy roślin w rolnictwie precyzyjnym może pomóc w znalezieniu najbardziej rentownego systemu produkcji roślinnej.
pub/6_3_115.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt3/6_3_115.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Tak&#cs-Gy&#rgy, Katalin. "ECONOMIC ASPECTS OF CHEMICAL REDUCTION ON FARMING – FUTURE ROLE OF PRECISION FARMING." Acta Sci.Pol. Oeconomia 6.3 (2007): 115–120.
APA (2007). ECONOMIC ASPECTS OF CHEMICAL REDUCTION ON FARMING – FUTURE ROLE OF PRECISION FARMING. Acta Sci.Pol. Oeconomia 6 (3), 115–120
ISO 690 TAK&#CS-GY&#RGY, Katalin. ECONOMIC ASPECTS OF CHEMICAL REDUCTION ON FARMING – FUTURE ROLE OF PRECISION FARMING. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2007, 6.3: 115–120.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume6/issue3/abstract-115.html