SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 6 (3) 2007 str. 99–104

Beata Szczecińska

WYKORZYSTANIE METODY LOGARYTMOWANIA W ANALIZIE PRZYCZYNOWEJ WYNIKU FINANSOWEGO PRZEDSIĘBIORSTW GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

słowa kluczowe: analiza przyczynowa, zysk netto, metoda logarytmowania
abstrakt: Analiza przyczynowa pozwala na określenie związków przyczynowo-skutkowych między zjawiskami gospodarczymi, określanie przyczyn zmian w tych zjawiskach oraz przygotowanie decyzji dotyczących przyszłości. W analizie przyczynowej wielkość wyniku finansowego może być traktowana jako iloczyn wynikający z pomnożenia oddziałujących na niego dwóch, trzech lub czterech czynników. W opracowaniu do analizy przyczynowej wyniku finansowego netto wykorzystano model czteroczynnikowy. Pozwala on na zbadanie zależności wpływających na poziom zysku netto czynników ilościowych, takich jak: zmiany w stanie zatrudnienia i w poziomie wyposażenia majątkowego na jednego zatrudnionego oraz czynników jakościowych, to jest: produktywności majątku i rentowności sprzedaży. Do liczbowego określenia wpływu poszczególnych czynników na wielkość badanego zjawiska zastosowano metodę logarytmowania. Metoda ta daje stosunkowo dokładne wyniki. Analizie poddano wybrane przedsiębiorstwa gospodarki żywnościowej. Wyniki przeprowadzonej analizy stały się podstawą do oceny efektywności gospodarowania badanych przedsiębiorstw. Wyniki badań mogą być wykorzystane dla celów podejmowania ekonomicznie uzasadnionych decyzji oraz porównania efektywności wykorzystania zasobów przez przedsiębiorstwa o podobnym charakterze produkcji.
pub/6_3_99.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt3/6_3_99.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Szczecińska, Beata. "THE APPLICATION OF THE METHOD OF LOGARITHM FINDING IN THE CAUSAL ANALYSIS OF THE FINANCIAL RESULTS OF ENTERPRISES OF THE FOOD SECTOR." Acta Sci.Pol. Oeconomia 6.3 (2007): 99–104.
APA (2007). THE APPLICATION OF THE METHOD OF LOGARITHM FINDING IN THE CAUSAL ANALYSIS OF THE FINANCIAL RESULTS OF ENTERPRISES OF THE FOOD SECTOR. Acta Sci.Pol. Oeconomia 6 (3), 99–104
ISO 690 SZCZECIńSKA, Beata. THE APPLICATION OF THE METHOD OF LOGARITHM FINDING IN THE CAUSAL ANALYSIS OF THE FINANCIAL RESULTS OF ENTERPRISES OF THE FOOD SECTOR. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2007, 6.3: 99–104.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume6/issue3/abstract-99.html