SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 6 (4) 2007 str. 117–124

Elżbieta Tomkiewicz, Anna Zając

ŻYWNOŚĆ MODYFIKOWANA GENETYCZNIE W OPINII KONSUMENTÓW

słowa kluczowe: żywność modyfikowana genetycznie, regulacje prawne, opinie konsumentów
abstrakt: Dynamiczny rozwój biotechnologii w XXI wieku, w tym zwłaszcza w procesie produkcji i przetwarzaniu żywności, powoduje poważne obawy społeczne związane z niekontrolowanym przedostaniem się transgenów do środowiska naturalnego, jak również ze zdrowotnymi konsekwencjami spożywania żywności genetycznej w dłuższej perspektywie czasowej. Stąd też zasadniczym celem niniejszego artykułu było zbadanie opinii polskich konsumentów na temat żywności modyfikowanej genetycznie na podstawie losowo wybranej grupy 112 studentów uczelni warszawskich. Przeprowadzone badania ankietowe dotyczyły w szczególności sprawdzenia poziomu wiedzy ankietowanych w tym zakresie, zwłaszcza znajomości podstawowych regulacji prawnych, źródeł pozyskiwania wiedzy na temat żywności modyfikowanej genetycznie, a także jej walorów (m.in. przedłużenie trwałości produktów żywnościowych, obniżenie kaloryczności).
pub/6_4_117.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt4/6_4_117.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Tomkiewicz, Elżbieta, and Anna Zając. "GENETICALLY MODIFIED FOOD IN THE OPINION OF CONSUMERS." Acta Sci.Pol. Oeconomia 6.4 (2007): 117–124.
APA (2007). GENETICALLY MODIFIED FOOD IN THE OPINION OF CONSUMERS. Acta Sci.Pol. Oeconomia 6 (4), 117–124
ISO 690 TOMKIEWICZ, Elżbieta, ZAJąC, Anna. GENETICALLY MODIFIED FOOD IN THE OPINION OF CONSUMERS. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2007, 6.4: 117–124.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume6/issue4/abstract-117.html