SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 6 (4) 2007 str. 39–47

Paweł Pięta

RENTY STRUKTURALNE JAKO INSTRUMENT ZMIANY STRUKTURY AGRARNEJ W POLSCE

słowa kluczowe: renty strukturalne, Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004–2006, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007–2013, struktura agrarna
abstrakt: W artykule zawarto ocenę realizacji programu rent strukturalnych dla rolników w Polsce w latach 2004–2006, a także przedstawiono założenia programu tych rent w nowym okresie programowania unijnej pomocy na lata 2007–2013. W pracy poszukuje się odpowiedzi na pytanie: „Czy program rent strukturalnych realizowany w Polsce w latach 2004–2006 przyczynił się do osiągnięcia celów polityki strukturalnej na obszarach wiejskich?”. Ideą rent strukturalnych jest zachęcanie rolników do zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej jeszcze w wieku przedemerytalnym i przekazanie posiadanych gospodarstw w sposób służący poprawie struktury agrarnej kraju. Biorąc pod uwagę wskaźniki dotyczące realizacji programu, można stwierdzić, iż wcześniejsze emerytury dla rolników będące narzędziem PROW 2004–2006 w istotny sposób przyczyniły się do przyspieszenia procesu wymiany pokoleniowej wśród rolników.
pub/6_4_39.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt4/6_4_39.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Pięta, Paweł. "FARMERS’ PENSIONS AS AN INSTRUMENT OF AGRARIAN STRUCTURE CHANGES IN POLAND." Acta Sci.Pol. Oeconomia 6.4 (2007): 39–47.
APA (2007). FARMERS’ PENSIONS AS AN INSTRUMENT OF AGRARIAN STRUCTURE CHANGES IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia 6 (4), 39–47
ISO 690 PIęTA, Paweł. FARMERS’ PENSIONS AS AN INSTRUMENT OF AGRARIAN STRUCTURE CHANGES IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2007, 6.4: 39–47.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume6/issue4/abstract-39.html