SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 6 (4) 2007 str. 71–81

Izabella Sikorska-Wolak

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ W ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ MIESZKAŃCÓW WSI NA PRZYKŁADZIE WYBRANYCH GMIN POGRANICZA WSCHODNIEGO W POLSCE

słowa kluczowe: świadomość społeczna, przedsiębiorczość, wieś, pogranicze wschodnie, Polska
abstrakt: Problematyka przedsiębiorczości poruszana jest w ostatnich kilkunastu latach w wielu publikacjach naukowych, jak i tych o charakterze bardziej popularnym. Z uwagi na wielowymiarowość zjawiska przedsiębiorczość jest przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin naukowych, takich jak ekonomia, zarządzanie, prakseologia, socjologia, psychologia. W większości podejść badawczych jest ona utożsamiana z działalnością gospodarczą, rzadziej natomiast uwzględniany jest jej świadomościowy aspekt oraz wiązanie przedsiębiorczości z określonymi cechami czy zespołem cech człowieka. Przedsiębiorczość szczególnie pożądana jest na obszarach wiejskich. Jest ona bowiem warunkiem przezwyciężenia wielu niekorzystnych zjawisk na wsi, takich m.in., jak: bezrobocie, pogarszająca się sytuacja finansowa rodzin rolniczych, monofunkcyjność, postawy roszczeniowe. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie, jak mieszkańcy wsi pojmują istotę przedsiębiorczości, jakie cechy ich zdaniem charakteryzują osobę przedsiębiorczą, czy sami uważają się za osoby przedsiębiorcze, jak oceniają działania przedsiębiorcze sąsiadów, w czym upatrują bariery rozwoju przedsiębiorczości na wsi, czy w ich opinii władze samorządowe gmin stwarzają klimat do rozwoju przedsiębiorczości. Badania, których wyniki prezentowane są w opracowaniu, zostały przeprowadzone w 2006 r. wśród mieszkańców sześciu gmin wiejskich pogranicza wschodniego.
pub/6_4_71.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt4/6_4_71.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Sikorska-Wolak, Izabella. "ENTREPRENEURSHIP IN THE PUBLIC AWARENESS OR RURAL INHABITANTS – EXAMPLE OF THE CHOSEN COMMUNES IN THE EAST BORDERLAND OF POLAND." Acta Sci.Pol. Oeconomia 6.4 (2007): 71–81.
APA (2007). ENTREPRENEURSHIP IN THE PUBLIC AWARENESS OR RURAL INHABITANTS – EXAMPLE OF THE CHOSEN COMMUNES IN THE EAST BORDERLAND OF POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia 6 (4), 71–81
ISO 690 SIKORSKA-WOLAK, Izabella. ENTREPRENEURSHIP IN THE PUBLIC AWARENESS OR RURAL INHABITANTS – EXAMPLE OF THE CHOSEN COMMUNES IN THE EAST BORDERLAND OF POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2007, 6.4: 71–81.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume6/issue4/abstract-71.html