SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 6 (4) 2007 str. 95–103

Grzegorz Spychalski

WSPIERANIE DZIAŁALNOŚCI GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH W POLSKIEJ POLITYCE ROLNEJ

słowa kluczowe: grupy producentów, polityka rolna, mechanizmy wsparcia
abstrakt: W artykule przedstawiono zakres i formy wspierania działalności grup producentów rolnych po 2001 r. realizowane z budżetu krajowego i unijnego. W pierwszej części omówiono zasady pomocy finansowej dla grup tworzonych przed akcesją Polski do UE. Przedstawiono liczbę i strukturę podmiotów objętych wsparciem z podziałem na województwa i sektory produkcji rolniczej. W części drugiej skoncentrowano się na mechanizmie finansowania działalności grup zgodnie z Planem Rozwoju Obszarów Wiejskich współfinansowanym ze środków budżetu unijnego. Przedstawiono dynamikę liczebności grup w latach 2004–2006, jak i strukturę beneficjentów w ujęciu regionalnym i sektorowym. Podsumowanie zawiera konkluzje poznawcze i praktyczne.
pub/6_4_95.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom6/zeszyt4/6_4_95.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Spychalski, Grzegorz. "PRODUCERS GROUP ACTIVITY SUPPORT IN POLISH AGRICULTURAL POLICY." Acta Sci.Pol. Oeconomia 6.4 (2007): 95–103.
APA (2007). PRODUCERS GROUP ACTIVITY SUPPORT IN POLISH AGRICULTURAL POLICY. Acta Sci.Pol. Oeconomia 6 (4), 95–103
ISO 690 SPYCHALSKI, Grzegorz. PRODUCERS GROUP ACTIVITY SUPPORT IN POLISH AGRICULTURAL POLICY. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2007, 6.4: 95–103.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume6/issue4/abstract-95.html