SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 7 (1) 2008 str. 111–121

Halina Powęska

HANDEL PRZYGRANICZNY W POLSCE NA POCZĄTKU XXI WIEKU

słowa kluczowe: handel przygraniczny, towary w handlu przygranicznym, zróżnicowanie regionalne
abstrakt: Zjawisko handlu przygranicznego było szczególnie intensywne w pierwszych latach okresu transformacji, a w miarę zmniejszania się różnic ekonomicznych między Polską a sąsiednimi krajami jego natężenie było coraz mniejsze. W analizowanym okresie uwidoczniły się pewne różnice regionalne w zakresie obywatelstwa uczestników handlu przygranicznego. Na granicy zachodniej wśród przekraczających granicę obywateli dominowali Niemcy, znaczny był również udział Polaków. Granicę południową przekraczali w celach handlowych głównie obywatele Polski, odnotowano również znaczny udział Czechów i Słowaków. Na granicy wschodniej wśród przekraczających granicę największą grupę stanowili obywatele kraju sąsiadującego, był również pewien udział Polaków oraz osób z pozostałych państw powstałych z rozpadu ZSSR. Na granicy powietrznej i morskiej wśród przekraczających granicę obywateli wyraźnie dominowali Polacy oraz obywatele państw Europy Zachodniej i państw pozaeuropejskich.
pub/7_1_111.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt1/7_1_111.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Powęska, Halina. "CROSS-BORDER SHOPPING IN POLAND IN THE EARLY 21ST CENTURY." Acta Sci.Pol. Oeconomia 7.1 (2008): 111–121.
APA (2008). CROSS-BORDER SHOPPING IN POLAND IN THE EARLY 21ST CENTURY. Acta Sci.Pol. Oeconomia 7 (1), 111–121
ISO 690 POWęSKA, Halina. CROSS-BORDER SHOPPING IN POLAND IN THE EARLY 21ST CENTURY. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2008, 7.1: 111–121.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume7/issue1/abstract-111.html