SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 7 (1) 2008 str. 25–32

Paweł Chmieliński, Agnieszka Otłowska

PRZEMIANY W SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ STRUKTURZE LUDNOŚCI BEZROLNEJ W LATACH 2000–2005

słowa kluczowe: ludność bezrolna, obszary wiejskie, zróżnicowanie regionalne
abstrakt: Przemiany w strukturze ludności wiejskiej są najlepszą ilustracją ogólnego kierunku zmian funkcji obszarów wiejskich, z miejsca pracy rolników i produkcji żywności w stronę miejsca pracy i życia ludności niezwiązanej z rolnictwem. Celem pracy jest analiza regionalnych różnic w wybranych cechach struktury społeczno-ekonomicznej bezrolnej ludności wiejskiej. Badanie objęło 76 wsi tworzących ze względu na cechy społeczno- -ekonomiczne reprezentację struktury obszarów wiejskich w Polsce.
pub/7_1_25.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt1/7_1_25.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Chmieliński, Paweł, and Agnieszka Otłowska. "CHANGES IN THE SOCIO-ECONOMIC STRUCTURE OF THE NON-FARMING RURAL POPULATION IN 2000–2005." Acta Sci.Pol. Oeconomia 7.1 (2008): 25–32.
APA (2008). CHANGES IN THE SOCIO-ECONOMIC STRUCTURE OF THE NON-FARMING RURAL POPULATION IN 2000–2005. Acta Sci.Pol. Oeconomia 7 (1), 25–32
ISO 690 CHMIELIńSKI, Paweł, OTłOWSKA, Agnieszka. CHANGES IN THE SOCIO-ECONOMIC STRUCTURE OF THE NON-FARMING RURAL POPULATION IN 2000–2005. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2008, 7.1: 25–32.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume7/issue1/abstract-25.html