SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 7 (3) 2008 str. 121–129

Lech Taracha

WKŁAD PROGRAMU AKTYWIZACJI OBSZARÓW WIEJSKICH W KSZTAŁTOWANIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W LATACH 2002–2005

słowa kluczowe: zrównoważony rozwój obszarów wiejskich, przedakcesyjne programy pomocowe, województwo zachodniopomorskie, PAOW
abstrakt: Celem niniejszego opracowania jest dokonanie oceny wyników realizowanego w województwie zachodniopomorskim w latach 2002–2005 Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich. Program, jako instrument polityki państwa miał do spełnienia trzy główne cele: zwiększenie pozarolniczego zatrudnienia na obszarach wiejskich, wsparcie procesu wzmacniania samorządów szczebla lokalnego i regionalnego oraz rozwoju regionalnego, pomoc w budowie zaplecza instytucjonalnego niezbędnego do uzyskania przedakcesyjnych i strukturalnych funduszy Unii Europejskiej. Realizacja PAOW nie zmieniła diametralnie obrazu polskiej wsi (budżet Programu wynosił, łącznie ze środkami krajowymi 297,9 mln euro). Finansowy wymiar Programu w stosunku do skali potrzeb występujących na terenach wiejskich województwa zachodniopomorskiego był relatywnie niewielki.
pub/7_3_121.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt3/7_3_121.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Taracha, Lech. "THE IMPACT OF THE RURAL AREAS ANIMATION PROGRAMME ON SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT IN RURAL AREAS IN WEST POMERANIAN REGION IN POLAND IN YEARS 2003–2005." Acta Sci.Pol. Oeconomia 7.3 (2008): 121–129.
APA (2008). THE IMPACT OF THE RURAL AREAS ANIMATION PROGRAMME ON SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT IN RURAL AREAS IN WEST POMERANIAN REGION IN POLAND IN YEARS 2003–2005. Acta Sci.Pol. Oeconomia 7 (3), 121–129
ISO 690 TARACHA, Lech. THE IMPACT OF THE RURAL AREAS ANIMATION PROGRAMME ON SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT IN RURAL AREAS IN WEST POMERANIAN REGION IN POLAND IN YEARS 2003–2005. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2008, 7.3: 121–129.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume7/issue3/abstract-121.html