SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 7 (3) 2008 str. 25–32

Agata Grużewska

WPŁYW WARTOŚCI BIOLOGICZNEJ JAJ NA EFEKTYWNOŚĆ LĘGÓW PISKLĄT

słowa kluczowe: jaja wylęgowe, pisklęta, produkt przeciętny
abstrakt: W badaniach zanalizowano wpływ zasad obliczania cen jaj wylęgowych na wyniki ekonomiczne lęgów piskląt kurcząt brojlerów, uzyskane w Zakładzie Wylęgu Drobiu w Kisielanach, w 2007 roku. Cena jaja wylęgowego dostarczonego przez producenta do Zakładu zależała od wartości biologicznej jaj czyli procentu wylęgu z jaj nałożonych, poprzez doliczenie (dodatniej lub ujemnej) bonifikaty do ceny podstawowej. Wartość bonifikaty była związana z wylęgowością jaj. W pierwszej części pracy oszacowano hipotetyczne wartości produktu przeciętnego dla 100 tys. sztuk zakupionych jaj z uwzględnieniem wartości procentu wylęgu z zakresu od 70,1% do 90,0% i przewidzianej bonifikaty. W drugiej części obliczono wartości produkcji, kosztów zmiennych i produktu przeciętnego dla wyników 200 lęgów, uzyskanych w 2007 roku, w badanym Zakładzie. Stwierdzono, że jaja wylęgowe charakteryzowały się wylęgowością z przedziału od 31% do 89%. To zróżnicowanie znalazło odzwierciedlenie w analizowanych wynikach ekonomicznych lęgów piskląt.
pub/7_3_25.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt3/7_3_25.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Grużewska, Agata. "AN IMPACT OF EGGS BIOLOGICAL VALUE ON EFFECTIVENESS OF CHICK HATCHING." Acta Sci.Pol. Oeconomia 7.3 (2008): 25–32.
APA (2008). AN IMPACT OF EGGS BIOLOGICAL VALUE ON EFFECTIVENESS OF CHICK HATCHING. Acta Sci.Pol. Oeconomia 7 (3), 25–32
ISO 690 GRUżEWSKA, Agata. AN IMPACT OF EGGS BIOLOGICAL VALUE ON EFFECTIVENESS OF CHICK HATCHING. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2008, 7.3: 25–32.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume7/issue3/abstract-25.html