SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 7 (3) 2008 str. 51–66

Małgorzata Matlegiewicz

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI AGROTURYSTYCZNEJ

słowa kluczowe: agroturystyka, źródła finansowania, Fundusze Unii Europejskiej
abstrakt: Zmiany społeczno-gospodarcze na wsi polskiej w okresie transformacji ustrojowej spowodowały spadek rozwoju gospodarstw chłopskich. Brak rynków zbytu na produkty rolnicze, wzrost bezrobocia spowodowany odpływem ludności wiejskiej z pracy w przemyśle, rozdrobnione i nieaktywne gospodarstwa powodują konieczność poszukiwania nowych dróg do zabezpieczenia bytu w zubożałych rodzinach chłopskich. Jedną z takich dróg jest aktywizacja działalności rolników poprzez wykorzystanie istniejących zasobów na obszarach wiejskich. Poszukiwanie nowych źródeł dochodów ukierunkowane zostało na rozwój działalności pozarolniczej. Na bazie istniejących zasobów rolnicy podejmują działalność agroturystyczną, która przynosi do ich gospodarstw domowych dodatkowe dochody. Barierą rozwoju agroturystyki są ograniczone środki finansowe będące w dyspozycji władz samorządowych, a potrzebne na rozwój i promocję turystyki na obszarach wiejskich. Bez finansowego wsparcia zarówno ze środków Unii Europejskiej, jak również samorządów lokalnych dynamiczny rozwój agroturystyki na terenach wiejskich nie będzie możliwy.
pub/7_3_51.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt3/7_3_51.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Matlegiewicz, Małgorzata. "THE FINANCING SOURCES OF AGRICULTURAL ACTIVITIES." Acta Sci.Pol. Oeconomia 7.3 (2008): 51–66.
APA (2008). THE FINANCING SOURCES OF AGRICULTURAL ACTIVITIES. Acta Sci.Pol. Oeconomia 7 (3), 51–66
ISO 690 MATLEGIEWICZ, Małgorzata. THE FINANCING SOURCES OF AGRICULTURAL ACTIVITIES. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2008, 7.3: 51–66.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume7/issue3/abstract-51.html