SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 7 (3) 2008 str. 99–108

Anna Skwara

PRZYSZŁOŚĆ ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH W ŚWIETLE REFORMY WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ UE

słowa kluczowe: gospodarstwa rolne w Polsce, Wspólna Polityka Rolna, reforma WPR, zintegrowane podejście
abstrakt: Wspólna Polityka Rolna jest jedną z najstarszych polityk europejskich. Jej cele ewoluowały wraz ze zmianą sytuacji na arenie międzynarodowej. Obecnie WPR powinna zmierzać w kierunku zintegrowanego podejścia w zrównoważonym rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. Spośród wszystkich gospodarstw na obszarach wiejskich zaledwie połowę stanowią gospodarstwa rolne. Rolnicy nie są jedynym, ale głównym beneficjentem Wspólnej Polityki Rolnej. Korzystają z niej również konsumenci, mieszkańcy miast i użytkownicy obszarów wiejskich. Ze względu na złożoność zagadnienia produkcji rolnej i jej powiązań z otoczeniem, w polityce rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich nie można pomijać żadnej ze sfer: ekonomicznej, społecznej czy środowiskowej.
pub/7_3_99.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom7/zeszyt3/7_3_99.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Skwara, Anna. "POLISH AGRICULTURE AND RURAL AREAS FUTURE IN THE LIGHT OF THE COMMON AGRICULTURAL POLICY REFORM." Acta Sci.Pol. Oeconomia 7.3 (2008): 99–108.
APA (2008). POLISH AGRICULTURE AND RURAL AREAS FUTURE IN THE LIGHT OF THE COMMON AGRICULTURAL POLICY REFORM. Acta Sci.Pol. Oeconomia 7 (3), 99–108
ISO 690 SKWARA, Anna. POLISH AGRICULTURE AND RURAL AREAS FUTURE IN THE LIGHT OF THE COMMON AGRICULTURAL POLICY REFORM. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2008, 7.3: 99–108.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume7/issue3/abstract-99.html