SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 8 (1) 2009 str. 103–109

Aleksandra Wicka

OCENA WARTOŚCI RYNKU OBOWIĄZKOWYCH UBEZPIECZEŃ UPRAW W ROLNICTWIE POLSKIM W ŚWIETLE USTAWY O DOPŁATACH DO UBEZPIECZEŃ UPRAW ROLNYCH I ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

słowa kluczowe: ubezpieczenia w rolnictwie, ubezpieczenia obowiązkowe upraw, wartość rynku ubezpieczeń upraw, składka ubezpieczeniowa
abstrakt: Jedną z metod zarządzania ryzykiem jest ubezpieczenie upraw i produkcji zwierząt, które dotychczas było ubezpieczeniem dobrowolnym. Od lipca 2008 roku charakter ubezpieczeń upraw zmienił się na obowiązkowy w odniesieniu do rolników korzystających z dopłat bezpośrednich. W niniejszym artykule podjęto próbę przedstawienia potencjalnej wielkości składek ubezpieczeniowych związanych z ubezpieczeniem upraw, które mogą zostać zebrane przez zakłady ubezpieczeń w związku z wprowadzeniem obowiązku ubezpieczenia. Oszacowano przypuszczalną wielkość składek ubezpieczeniowych pozyskiwanych przez zakłady ubezpieczeniowe przy minimalnym zakresie wykorzystania ochrony ubezpieczeniowej przez rolników. Przedstawiono także przestrzenne zróżnicowanie zapotrzebowania na ochronę ubezpieczeniową w przekroju województw. W podsumowaniu podkreślono potrzebę prowadzenia dalszych badań opisywanego problemu ze względu na fakt wprowadzenia w życie w ubiegłym roku nowych regulacji prawnych dotyczących ubezpieczenia upraw.
pub/8_1_103.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom8/zeszyt1/8_1_103.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wicka, Aleksandra. "ASSESSMENT OF THE VALUE OF COMPULSORY INSURANCE OF CROPS IN POLISH AGRICULTURE IN THE LIGHT OF THE ACT ON SUBSIDIES TO INSURANCE OF CROPS AND FARM ANIMALS." Acta Sci.Pol. Oeconomia 8.1 (2009): 103–109.
APA (2009). ASSESSMENT OF THE VALUE OF COMPULSORY INSURANCE OF CROPS IN POLISH AGRICULTURE IN THE LIGHT OF THE ACT ON SUBSIDIES TO INSURANCE OF CROPS AND FARM ANIMALS. Acta Sci.Pol. Oeconomia 8 (1), 103–109
ISO 690 WICKA, Aleksandra. ASSESSMENT OF THE VALUE OF COMPULSORY INSURANCE OF CROPS IN POLISH AGRICULTURE IN THE LIGHT OF THE ACT ON SUBSIDIES TO INSURANCE OF CROPS AND FARM ANIMALS. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2009, 8.1: 103–109.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume8/issue1/abstract-103.html