SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 8 (1) 2009 str. 39–47

Marzena Kacprzak

AKTYWNA POLITYKA NA RYNKU PRACY W POLSCE

słowa kluczowe: rynek pracy, usługi, doradztwo zawodowe, bezrobocie, pracodawcy
abstrakt: W artykule skoncentrowano się na tej części polityki rynku pracy, która dotyczy pomocy dla osób bezrobotnych, zagrożonych bezrobociem, oraz osób młodych korzystających ze wsparcia w ramach poradnictwa zawodowego. Szczególnie ważną rolę do spełnienia w zakresie tych działań mają instytucje i organizacje wspierające działania służb zatrudnienia. Publiczne służby zatrudnienia odgrywają decydującą rolę w polskim systemie instytucji rynku pracy. Podstawowym celem działalności służb jest wysoka jakość pracy, rozwój zasobów ludzkich, pełne i produktywne zatrudnienie oraz wzmacnianie integracji i solidarności społecznej.
pub/8_1_39.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom8/zeszyt1/8_1_39.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kacprzak, Marzena. "ACTIVE POLICY ON THE LABOUR MARKET IN POLAND." Acta Sci.Pol. Oeconomia 8.1 (2009): 39–47.
APA (2009). ACTIVE POLICY ON THE LABOUR MARKET IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia 8 (1), 39–47
ISO 690 KACPRZAK, Marzena. ACTIVE POLICY ON THE LABOUR MARKET IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2009, 8.1: 39–47.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume8/issue1/abstract-39.html