SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 8 (1) 2009 str. 49–64

Sylwester Kozak

POLITYKA EKONOMICZNEJ I INSTYTUCJONALNEJ INTEGRACJI NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZE STREFĄ EURO

słowa kluczowe: integracja europejska, Unia Gospodarcza i Walutowa, koszty wprowadzenia Euro
abstrakt: Integracja nowych państw członkowskich ze strefą euro i pełna realizacja Unii Gospodarczej i Walutowej (UGW) stwarza nowe możliwości gospodarczego rozwoju. Wymaga jednak wypełnienia kryteriów ekonomicznych i legislacyjnych, harmonizujących politykę fiskalną i monetarną oraz włączających krajowy bank centralny do prac Eurosystemu. Zmiany prawne i gospodarcze wymagają zaangażowania wszystkich sektorów gospodarki i administracji publicznej oraz poniesienia znacznych jednorazowych kosztów. Największe obciążenia ponoszą banki komercyjne i bank centralny. Stanowią one bowiem podstawowy kanał w zasilaniu społeczeństwa i przedsiębiorstw w walutę euro. Banki utracą również dochody z operacji walutowych. W całej gospodarce największy udział w kosztach przygotowań do wprowadzenia euro stanowią koszty dostosowania systemów informatycznych.
pub/8_1_49.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom8/zeszyt1/8_1_49.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Kozak, Sylwester. "POLICY OF THE ECONOMIC AND MONETARY INTEGRATION OF THE NEW MEMBER STATES WITH THE EURO ZONE." Acta Sci.Pol. Oeconomia 8.1 (2009): 49–64.
APA (2009). POLICY OF THE ECONOMIC AND MONETARY INTEGRATION OF THE NEW MEMBER STATES WITH THE EURO ZONE. Acta Sci.Pol. Oeconomia 8 (1), 49–64
ISO 690 KOZAK, Sylwester. POLICY OF THE ECONOMIC AND MONETARY INTEGRATION OF THE NEW MEMBER STATES WITH THE EURO ZONE. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2009, 8.1: 49–64.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume8/issue1/abstract-49.html