SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 8 (2) 2009 str. 121–132

Andrzej Radwan

ZASOBY PRACY I WYNIKI PRODUKCYJNO-EKONOMICZNE GOSPODARSTW SOCJALNYCH W POLSCE

słowa kluczowe: gospodarstwa socjalne, produkcja końcowa i towarowa, zasoby produkcyjne, produktywność pracy
abstrakt: Opracowanie obejmuje przestrzenną analizę zasobów pracy, ich ocenę ilościowo-jakościową przeprowadzoną według statusu społeczno-zawodowego oraz wyniki produkcyjno-ekonomiczne uzyskiwane w gospodarstwach socjalnych. Podstawę faktograficzną stanowią wyniki badań ankietowych (wywiad z kwestionariuszem) na reprezentatywnej grupie gospodarstw (dobór losowy) przeprowadzonych na przełomie lat 2007 i 2008 w czterech regionach kraju, charakteryzujących się odmiennymi typami rolnictwa. Opracowanie jest częścią szerszych badań i koncentruje się na wybranej grupie gospodarstw socjalnych, otrzymanych z całej populacji 555 gospodarstw, na podstawie kryterium wielkości ekonomicznej gospodarstw (poniżej 2 jednostek ESU).
pub/8_2_121.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom8/zeszyt2/8_2_121.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Radwan, Andrzej. "LABOUR RESOURCES AND PRODUCTION-ECONOMIC RESULTS OF SOCIAL FARMS IN POLAND." Acta Sci.Pol. Oeconomia 8.2 (2009): 121–132.
APA (2009). LABOUR RESOURCES AND PRODUCTION-ECONOMIC RESULTS OF SOCIAL FARMS IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia 8 (2), 121–132
ISO 690 RADWAN, Andrzej. LABOUR RESOURCES AND PRODUCTION-ECONOMIC RESULTS OF SOCIAL FARMS IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2009, 8.2: 121–132.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume8/issue2/abstract-121.html