SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 8 (2) 2009 str. 25–36

Mirosława Braja

WARUNKI PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ PRZEZ MŁODYCH ROLNIKÓW W KRAJACH GRUPY WYSZEHRADZKIEJ

słowa kluczowe: młody rolnik, kraje Grupy Wyszehradzkiej, wspólna polityka rolna, podejmowanie działalności rolniczej
abstrakt: Rolnictwo w krajach tworzących Grupę Wyszehradzką jest bardzo zróżnicowane. W momencie akcesji do Unii Europejskiej w 2004 r. Czechy, Polska, Słowacja i Węgry stały się beneficjentami instrumentów wspólnej polityki rolnej (WPR). W ramach przyznanych środków w krajach tych wdraża się programy operacyjne, których podstawowym celem jest poprawa konkurencyjności rolnictwa i wsparcie rozwoju obszarów wiejskich. Kraje członkowskie zachowały pewną dowolność w doborze instrumentów w perspektywie finansowej 2007–2013, stąd też zastosowane regulacje różnią się w poszczególnych państwach. Celem artykułu jest porównanie warunków podejmowania działalności rolniczej oraz zasad ubiegania się o wsparcie przez osoby rozpoczynające samodzielne prowadzenie gospodarstwa rolnego w ramach programów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej w krajach Grupy Wyszehradzkiej.
pub/8_2_25.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom8/zeszyt2/8_2_25.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Braja, Mirosława. "CONDITIONS OF TAKING UP AGRICULTURAL ACTIVITY BY YOUNG FARMERS IN VISEGRAD GROUP COUNTRIES." Acta Sci.Pol. Oeconomia 8.2 (2009): 25–36.
APA (2009). CONDITIONS OF TAKING UP AGRICULTURAL ACTIVITY BY YOUNG FARMERS IN VISEGRAD GROUP COUNTRIES. Acta Sci.Pol. Oeconomia 8 (2), 25–36
ISO 690 BRAJA, Mirosława. CONDITIONS OF TAKING UP AGRICULTURAL ACTIVITY BY YOUNG FARMERS IN VISEGRAD GROUP COUNTRIES. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2009, 8.2: 25–36.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume8/issue2/abstract-25.html