SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 8 (2) 2009 str. 83–92

Bartosz Mickiewicz

ROLA WŁADZ GMIN WIEJSKICH POŁOŻONYCH NA TERENIE EUROREGIONU NIEMEN W ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM (W OPINII MIESZKAŃCÓW) –BADANIA WŁASNE

słowa kluczowe: Euroregion Niemen, władze gminne, obszary wiejskie, rozwój społeczno-gospodarczy, bariery i szanse rozwoju
abstrakt: W artykule przedstawiono opinie mieszkańców gmin wiejskich położonych na terenie Euroregionu Niemen dotyczące roli władz gmin w rozwoju społeczno--gospodarczym tych terenów. Założono, że tempo rozwoju społeczno-gospodarczego gmin wiejskich położonych na badanym obszarze zależy przede wszystkim od aktywności władz lokalnych. Aktywna postawa urzędów gminnych, przede wszystkim w sferze pozyskiwania środków finansowych i ich racjonalnego wykorzystywania, nie pozostaje bez wpływu na wzrost przedsiębiorczości mieszkańców, przyczynia się do gospodarczego ożywienia terenów oraz przynosi znaczne korzyści gospodarcze dla gmin wiejskich w postaci nowych miejsc pracy, co stopniowo przyczynia się także do rozładowywania napięć społecznych. Ankietowani mieszkańcy gmin Euroregionu Niemen wskazywali bariery rozwoju, szanse, które władze lokalne powinny wykorzystać, a także konkretne działania, które, ich zdaniem, powinny być podejmowane przez gminę w celu ożywienia i rozwoju gospodarczego.
pub/8_2_83.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom8/zeszyt2/8_2_83.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Mickiewicz, Bartosz. "ROLE OF RURAL DISTRICTS SELF-GOVERNMENT LOCATED ON EUROREGION NIEMEN IN SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT (IN INHABITANTS’ OPINIONS) –OWN STUDIES." Acta Sci.Pol. Oeconomia 8.2 (2009): 83–92.
APA (2009). ROLE OF RURAL DISTRICTS SELF-GOVERNMENT LOCATED ON EUROREGION NIEMEN IN SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT (IN INHABITANTS’ OPINIONS) –OWN STUDIES. Acta Sci.Pol. Oeconomia 8 (2), 83–92
ISO 690 MICKIEWICZ, Bartosz. ROLE OF RURAL DISTRICTS SELF-GOVERNMENT LOCATED ON EUROREGION NIEMEN IN SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT (IN INHABITANTS’ OPINIONS) –OWN STUDIES. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2009, 8.2: 83–92.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume8/issue2/abstract-83.html