SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 8 (4) 2009 str. 127–138

Janusz Myszczyszyn

ROLA WSPÓLNOTOWEGO SYSTEMU EKOZARZĄDZANIA I AUDYTU (EMAS) W PROMOWANIU ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W POLSCE

słowa kluczowe: System ekozarządzania i audytu (EMAS), rozwój zrównoważony, Polska, Unia Europejska
abstrakt: W artykule prezentuje się ideę Wspólnotowego Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS) oraz doświadczenia polskich organizacji w jego wdrażaniu. Autor wskazuje sposób, korzyści, jakie może przynieść wdrożenie, ale także analizuje bariery i trudności w jego uruchomieniu. W unijnym rejestrze EMAS (stan na 19.12.2008 r.) znajdowało się 4256 organizacji i ponad 6740 obiektów. W porównaniu do Niemiec (1419 organizacji), Hiszpanii (1033 organizacje), czy Włoch (939 organizacji), a nawet Czech (33 organizacje), w rejestrze EMAS jest zaledwie 16 organizacji i 25 obiektów z Polski. Wśród zarejestrowanych organizacji z Polski przeważają firmy duże, brak przedsiębiorstw z sektora MSP. Największa koncentracja wdrożonych systemów EMAS w przeliczeniu na 1 mln mieszkańców występuje w: Austrii (32 organizacje), Danii i Niemczech (17 organizacji), Włoszech (16 organizacji). W naszym kraju to zaledwie 0,42 organizacje. Badania dowodzą, że system ten w Polsce ciągle jest mało znany, z tego względu promocja jego implementacji wśród organizacji jest celem artykułu. Społeczeństwo polskie i decydenci muszą zrozumieć, że prowadzenie zrównoważonego rozwoju jest nieodzowne, aby środowisko życia ludzi, organizmów żywych nie pogarszało się, a jednocześnie, aby gospodarka rozwijała się. Cele te można osiągnąć poprzez implementację systemu EMAS.
pub/8_4_127.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom8/zeszyt4/8_4_127.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Myszczyszyn, Janusz. "THE ROLE OF THE ECO-MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME (EMAS) IN THE PROMOTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN POLAND." Acta Sci.Pol. Oeconomia 8.4 (2009): 127–138.
APA (2009). THE ROLE OF THE ECO-MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME (EMAS) IN THE PROMOTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia 8 (4), 127–138
ISO 690 MYSZCZYSZYN, Janusz. THE ROLE OF THE ECO-MANAGEMENT AND AUDIT SCHEME (EMAS) IN THE PROMOTION OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN POLAND. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2009, 8.4: 127–138.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume8/issue4/abstract-127.html