SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 8 (4) 2009 str. 139–150

Marzena Wójcik-Augustyniak

INNOWACJA WARTOŚCI JAKO WSPÓŁCZESNA KONCEPCJA STRATEGII MARKETINGOWYCH

słowa kluczowe: strategie marketingowe, innowacja w dziedzinie wartości, narzędzia innowacji wartości, kluczowe czynniki sukcesu, uczelnie publiczne w Polsce
abstrakt: Turbulentne otoczenie wymusza na organizacjach poszukiwanie nowych sposobów radzenia sobie z narastającą konkurencją. Większość przedsiębiorstw zrozumiało, że aby przetrwać należy przede wszystkim orientować swoją działalność na potrzeby i pragnienia klientów oraz, z większą niż do tej pory uwagą, obserwować konkurentów. Analiza konkurentów nie ma jednak służyć porównywaniu się z nimi, w celu dostarczania klientom wartości na wyższym poziomie lub po niższym koszcie, ale przede wszystkim ma służyć wykreowaniu wartości, której konkurenci klientom nie dostarczają. Jednym z takich sposobów, zaprezentowanym w artykule, jest tworzenie innowacji w dziedzinie wartości. W odniesieniu do działań marketingowych polega ona na stworzeniu spójnego, trudnego do skopiowania zestawu narzędzi marketingu - mix, za które uznano wartość dla klienta, koszt dla klienta, wygodę, komunikację oraz personel. Analizę poszczególnych elementów marketingu - mix, w kontekście działań, mających stworzyć innowację w dziedzinie wartości, przeprowadzono w odniesieniu do uczelni publicznych w Polsce. Zaprezentowano wyniki badań, przeprowadzonych wśród studentów Wydziału Zarządzania Akademii Podlaskiej (AP). W kwestii wartości dla klienta, studenci AP za elementy innowacji wartości uznali: e - booki, studia MBA, elastyczne studia, liczbę wydziałów oraz nowoczesne kierunki. Koszt dla klienta tworzyły koszty utrzymania (w przypadku studiów stacjonarnych) oraz czesne (w przypadku studiów niestacjonarnych). Lokalizacja, baza lokalowa, e-learning oraz wykłady multimedialne stanowiły dla studentów AP elementy wygody dla klienta. Natomiast wymiana zagraniczna, prestiż uczelni (przekształcenie w uniwersytet) oraz jakość stron WWW można uznać za składowe komunikowania się z klientem.
pub/8_4_139.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom8/zeszyt4/8_4_139.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wójcik-Augustyniak, Marzena. "VALUE INNOVATION AS CONTEMPORARY CONCEPTION OF MARKETING STRATEGIES." Acta Sci.Pol. Oeconomia 8.4 (2009): 139–150.
APA (2009). VALUE INNOVATION AS CONTEMPORARY CONCEPTION OF MARKETING STRATEGIES. Acta Sci.Pol. Oeconomia 8 (4), 139–150
ISO 690 WóJCIK-AUGUSTYNIAK, Marzena. VALUE INNOVATION AS CONTEMPORARY CONCEPTION OF MARKETING STRATEGIES. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2009, 8.4: 139–150.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume8/issue4/abstract-139.html