SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 8 (4) 2009 str. 23–34

Nina Drejerska

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA MIESZKAŃCÓW WSI - UJĘCIE MODELOWE NA PODSTAWIE BADAŃ WŁASNYCH

słowa kluczowe: aktywność zawodowa, mieszkańcy wsi, model regresji logistycznej, Polska
abstrakt: W artykule przedstawiono społeczno-ekonomiczne determinanty aktywności ekonomicznej mieszkańców obszarów wiejskich. Badaniami przeprowadzonymi w 2006 roku objęto 1000 wiejskich gospodarstw domowych z 24 powiatów na terenie całego kraju. Poddano analizie dane o 2581 osobach w wieku produkcyjnym w celu opracowania modelu identyfikującego wpływ wybranych zmiennych na prawdopodobieństwo bierności zawodowej ludności wiejskiej. Najczęściej wskazywaną przyczyną bierności zawodowej był brak nadziei na znalezienie pracy, a następnie względy rodzinne - głównie opieka nad małymi dziećmi, rzadziej nad osobami niepełnosprawnymi Czynnikami wpływającymi na prawdopodobieństwo bierności potwierdzonymi w modelu regresji logistycznej okazały się być zamieszkiwany makroregion, płeć, wiek, pozycja w rodzinie, posiadany zawód oraz dodatkowe kwalifikacje a także zamieszkiwanie w rolnym lub bezrolnym gospodarstwie domowym.
pub/8_4_23.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom8/zeszyt4/8_4_23.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Drejerska, Nina. "ECONOMIC ACTIVITY OF RURAL INHABITANTS - MODEL APPROACH ON THE BASE OF OWN RESEARCH." Acta Sci.Pol. Oeconomia 8.4 (2009): 23–34.
APA (2009). ECONOMIC ACTIVITY OF RURAL INHABITANTS - MODEL APPROACH ON THE BASE OF OWN RESEARCH. Acta Sci.Pol. Oeconomia 8 (4), 23–34
ISO 690 DREJERSKA, Nina. ECONOMIC ACTIVITY OF RURAL INHABITANTS - MODEL APPROACH ON THE BASE OF OWN RESEARCH. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2009, 8.4: 23–34.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume8/issue4/abstract-23.html