SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 8 (4) 2009 str. 51–59

Sławomir Jarka

POZIOM EFEKTYWNOŚCI FINANSOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOOBSZAROWYCH

słowa kluczowe: efektywność, wskaźnik kompleksowy, wielkoobszarowe gospodarstwa rolne, Polska
abstrakt: W pracy wykorzystano m.in. metodę analiz sprawozdań finansowych. W ocenie efektywności finansowej przedsiębiorstw szczególne znaczenie odgrywa wskaźnik rentowności kapitału własnego. Dokonano także analizy efektywności finansowej z wykorzystaniem metody unitaryzacji zerowej. Poddano kalkulacji kompleksowy wskaźnik efektywności (KWE). Najwyższe wartości uzyskały przedsiębiorstwa o najmniejszej skali działalności, w dalszej kolejności plasowały się jednostki o średniej skali działalności. Najniższe wartości kompleksowego wskaźnika efektywności odnotowano w przedsiębiorstwach gospodarujących na areale powyżej 500 ha UR. Warto wskazać, że im wartość wskaźnika zagregowanego bliższa jedności, tym działalność przedsiębiorstwa bardziej zbliżona jest do założonego wzorca, modelu charakteryzującego się najwyższym poziomem efektywności we wszystkich badanych obszarach.
pub/8_4_51.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom8/zeszyt4/8_4_51.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Jarka, Sławomir. "FINANCIAL EFFICIENCY IN LARGE AREA COMPANIES." Acta Sci.Pol. Oeconomia 8.4 (2009): 51–59.
APA (2009). FINANCIAL EFFICIENCY IN LARGE AREA COMPANIES. Acta Sci.Pol. Oeconomia 8 (4), 51–59
ISO 690 JARKA, Sławomir. FINANCIAL EFFICIENCY IN LARGE AREA COMPANIES. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2009, 8.4: 51–59.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume8/issue4/abstract-51.html