SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 8 (4) 2009 str. 71–77

Ryszard Jurkowski

WIZERUNEK FIRMY JAKO NARZĘDZIE KSZTAŁTUJĄCE KAPITAŁ KLIENCKI

słowa kluczowe: wizerunek, marketing, kapitał intelektualny, kapitał kliencki, relacja z klientami, reputacja, reklama, wartość firmy, organizacyjny zasób wiedzy.
abstrakt: W artykule przedstawiono wyniki badań, prowadzonych w 2009 w firmach wytwórczych zarejestrowanych w Warszawie, w zakresie wykorzystywania wizerunku do budowy kapitału klienckiego, jako elementu kapitału intelektualnego firmy. W toku analiz literatury uznano, że wizerunek, jako efekt działań marketingowych może wpływać na tworzenie i utrzymywanie relacji z klientami. To z kolei, pozwala na traktowanie klientów, jako istotnego zasobu firmy, i umożliwia ustalanie wartości klientów, jako kapitału klienckiego. W wyniku badań ankietowych i analiz danych statystycznych uzyskanych w firmach uznano, że pracownicy firm są przekonani o pozytywnym wizerunku firm, w których pracują oraz o tym, że firmy mają dobre relacje z klientami. Jednak badane firmy nie stosują narzędzi zarządzania kapitałem klienckim i nie traktują wiedzy o klientach i wiedzy klientów, jako zasobu wiedzy organizacyjnej.
pub/8_4_71.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom8/zeszyt4/8_4_71.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Jurkowski, Ryszard. "THE CORPORATE IMAGE AS THE TOOL SHAPING CLIENT CAPITAL." Acta Sci.Pol. Oeconomia 8.4 (2009): 71–77.
APA (2009). THE CORPORATE IMAGE AS THE TOOL SHAPING CLIENT CAPITAL. Acta Sci.Pol. Oeconomia 8 (4), 71–77
ISO 690 JURKOWSKI, Ryszard. THE CORPORATE IMAGE AS THE TOOL SHAPING CLIENT CAPITAL. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2009, 8.4: 71–77.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume8/issue4/abstract-71.html