SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 9 (1) 2010 str. 123–130

Emilia U. Wróblewska

DZIAŁALNOŚĆ INWESTYCYJNA MAŁYCH GMIN POLSKI WSCHODNIEJ NA PRZYKŁADZIE GMINY RYKI

słowa kluczowe: inwestycje, gmina Ryki, budżet
abstrakt: Działalność inwestycyjna jest ważnym czynnikiem rozwoju gmin w Polsce. Uwarunkowania tej działalności w latach 2004–2008 w gminie Ryki położonej w północno-zachodniej części województwa lubelskiego są przedmiotem niniejszego artykułu. Z analizy badawczej zawartej w artykule wynika, że gmina ta charakteryzuje się niskimi wydatkami inwestycyjnymi na 1 mieszkańca zarówno na tle powiatu, województwa, jak i kraju. Wśród dokonanych inwestycji w badanym okresie największy udział miały inwestycje działów „Transport i łączność” oraz „Oświata i wychowanie”, a głównym źródłem finansowania był budżet wspierany kredytami i pożyczkami. Wykorzystanie funduszy UE w gminie Ryki było niewielkie. Analiza ta pozwala na konstatację, iż zakres prowadzonych przedsięwzięć inwestycyjnych był typowy dla tego rodzaju małych gmin, a także regionu.
pub/9_1_123.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt1/9_1_123.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Wróblewska, Emilia U.. "INVESTMENT ACTIVITY OF SMALL COMMUNES IN EASTERN POLAND – RYKI COMMUNE CASE STUDY." Acta Sci.Pol. Oeconomia 9.1 (2010): 123–130.
APA (2010). INVESTMENT ACTIVITY OF SMALL COMMUNES IN EASTERN POLAND – RYKI COMMUNE CASE STUDY. Acta Sci.Pol. Oeconomia 9 (1), 123–130
ISO 690 WRóBLEWSKA, Emilia U.. INVESTMENT ACTIVITY OF SMALL COMMUNES IN EASTERN POLAND – RYKI COMMUNE CASE STUDY. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2010, 9.1: 123–130.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume9/issue1/abstract-123.html