SGGW

Polska Bibliografia Naukowa

Index Copernicus Journal Master List

AGRO

BazEkon

Ebsco

Issue 9 (1) 2010 str. 131–137

Anna J. Zielińska

ANALIZA STRATEGICZNA BRANŻY MIĘSNEJ W WIELKOPOLSCE Z WYKORZYSTANIEM METODY SWOT

słowa kluczowe: analiza SWOT, informacja, cena, zarządzanie strategiczne, zarządzanie ryzykiem cenowym
abstrakt: Zbadano mocne i słabe strony rzemieślniczych zakładów mięsnych oraz istotne szanse i zagrożenia tej części branży mięsnej w Wielkopolsce. W tym celu przeprowadzono analizę SWOT, która jest niezbędna do oceny portfela działalności gospodarczej badanych jednostek i wyboru ich drogi dalszego rozwoju. Do analizy SWOT wykorzystano dane źródłowe zebrane od właścicieli małych zakładów mięsnych (co stanowi 64% wszystkich rzemieślniczych zakładów) w latach 2004–2006. Analizą objęto zakłady przetwarzające tygodniowo do 7,5 ton surowca rzeźnego. Podstawowym narzędziem był ustrukturyzowany kwestionariusz ankietowy zawierający pytania zamknięte i otwarte. Wyniki wykazują, że w analizowanych zakładach przeważają atuty, natomiast w otoczeniu – szanse. Takiej sytuacji odpowiada strategia maxi-maxi, czyli silna ekspansja oraz zdywersyfikowany rozwój. Ponadto, okazało się, że respondenci dysponują niewielką informację w zakresie strategicznego zarządzania zakładami. Jest to niepokojący fakt, potwierdzający konieczność prowadzenia dalszych analiz w tym zakresie.
pub/9_1_131.pdf Full text available in in Adobe Acrobat format:
http://www..actapol.net/tom9/zeszyt1/9_1_131.pdf

Zapis do cytowania:

MLA Zielińska, Anna J.. "SWOT ANALYSIS OF MEAT BRANCH IN WIELKOPOLSKA REGION." Acta Sci.Pol. Oeconomia 9.1 (2010): 131–137.
APA (2010). SWOT ANALYSIS OF MEAT BRANCH IN WIELKOPOLSKA REGION. Acta Sci.Pol. Oeconomia 9 (1), 131–137
ISO 690 ZIELIńSKA, Anna J.. SWOT ANALYSIS OF MEAT BRANCH IN WIELKOPOLSKA REGION. Acta Sci.Pol. Oeconomia, 2010, 9.1: 131–137.
EndNote BibTeX RefMan
Abstract in english:
http://www.oeconomia.actapol.net/volume9/issue1/abstract-131.html